simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܐܢܫ ܓܝܪ ܥܠ ܥܘܕܪܢܗ ܡܬܚܨܦ ܗܘܐ ܟܐܢܐܝܬ 65ܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܟܠ ] 61ܝܙܘܦܐ̈ ³[ܗܘܘ ܦܪܘܥܐ̈ ܘܡܪܝ̈ ܚܘܒܐ ܫܒܘܩܐ̈
JacSer:memPartakHolyMyst ܡܢ ܕܠܐܐ ܢܐܬܐ ܢܬܬܢܝܚ ܥܠ ܦܬܘܪܗ̇ ܦܬܝܚܝܢ ܬܪܥܝܗ̇̈ ܟܠ ܕܛܘܪܦܝܟܘܢ̈ ܥܕܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܡܐܢܐ ܗܝ ܪܒܐ ܕܡܠܐ ܫܝܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܢ̈ ܫ̇ܡܥ . ܘܡܦܢܐ ܕܠܐ ܒܘܚܪܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗ . ܡܛܠ XXXX ܟܠ ܕܡܡܠܠܟ ܘ ܕܚܪܢܐ ܆ ܡܕܡ ܕܫܡܥܬ ܬܢܝܬ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܐܝܟ ܫܢܝܐ
JacSer:memBuildTowBab ܛܒܬܐ̈ ܕܟܠܟ ܥܘܬܪܐ ܐܢܬ ܘܐܢܗܘ ܕܐܝܢܐ ܕܡܫܒܚ ܠܟ ܠܐ ܦܪܥ ܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܒܗܕܐ ܕܝܗܒ ܡܫܩܠ ܫܩܠ ܘܐܝܟܐ ܦܪܥ ܠܟ ܫܦܝܪܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܘXܐ ܇ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܛܢܢ̣ܗ ܘܛ̇ܘܝܒܗ ܘܚܪܝܦܘܬ ܟܠ . ܟܕ ܥܡ ܡܠܬܗ̣ ܒ . . ܥܒܕܐ ܣ̇ . ܥܪ ܘܘܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ
Eph:madFaith ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ ܡܙܝܓ ܥܡ ܝܠܘܕܗ Xܝ ܐܝܟܢܐ ⁴ܬܒܥܝܘܗܝ ܟܠ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ
memSoul&Body ܣܘܪܚܢܝܟ̈ . ܐܡܪ ܦܓܪܐ ܐܢܬܝ ܐܛܥܝܬܝܢܝ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܟܠ ܩܢܝܛܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܟ ܡܕܝܩܝܢ ܬܡܢ
JacSer:memElishAppSaints ܝܘܡ ܟܠ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܕܒܥܐ ܠܟ ܡܠܐ ܟܠ ܚܘܒܐ ܕܐܡܠܠܟ ܒܗ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟ ܫܦܝܪ ܠܟ ܬܬܠ
PhiloxMab:epPatricius ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܣ̇ܗܕܐ⁴⁶ . XXXX . ܟܠ ܘܗ̇ܢܘ ܢܝܫܗ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ X⁴ܕܩ̇ܐܡ ܒܗܘܢX . ⁴ܕܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܕܡܕܡ ܡܢܗ ⁴⁷ܡܬܬܩܢ ܝ X54ܐܬܐܡܪܬ ܡܢ |ܚܟܡܬܐ ܟܠ ܣ̣ܡܘ ܐܢܝܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܬܝܗܒܢ̈ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡܢܗ ⁴⁶ܥܠ
BarEbr:CandSanc ܒܝܫܢ̈ . ܟ . ܕ ܦ̇ܪܫܝܢܢ ܠܙܢܝܐ̈ ܫܟܝ̣ܚܘܬܢܝܐ̈ ܕܒܗ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝ̣ܐ ܐܦܠܐ ܟܝܢܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܗܐ ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ