simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugJoseph&Benjamin ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ
sugJoseph&Mary ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܡܬܗܪ ܟܠ ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܠܗ ܙܝܚܬ
sugMary&Magi ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܟܠ ܡܫܬܡܥ ܡܪܝܡ ܒܐܝܢܐ
sugOurLord&John ܐܬܐ ܠܥܡܕܐ ܡܥܡܕ ܟܠ ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܥܠ
sugOurLord&Synag ܙܡܪܝ̈ . ܘܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܠܟܐ
sugSinfulWom&Satan ܗܘ ܫܒܩ ܠܝ ܟܠ ܚܘܒܝ̈ ܠܣܛܢܐ ܡܪܝ
sugSoul&Body ܠܡܘܢ ܕܪܫܬ . ܟܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܢܟ ܢܒܥܝ̈
sugSoul&Body ܣܗܕ ܠܝ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܐ ܣܕܪܬ ܥܠܝ
sugSynag&Church ܟܢܘܫܬܐ ܘܥܕ ܐܒܐ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܚܠܘܠܝ
sugTwoThieves ܕܩܝܪ . ܡܠܐ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ
sugWorld ܠܝ ܕܐܡܠܠ ܥܡ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܝ ܠܡܕ