simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܘܠܝܐܝܬ . ܘܗܢܝܐܝܬ ܟܠ ܐܘܠܢ̈ ܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ
Sahd:BookPerf ܘܒܪܒܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܫ̣ܪܐ ܘܡ̇ܡ̣ܠܟ
Sahd:BookPerf ܕܥܠܝܗ̇ ܇ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ̣ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܐܪܬ