simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memBirthSavFlesh ܦܘܡܝܢ̈ ܘܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܐܢܐ ܡܚܝܠܐ ܐܡܪ ܫܪܒܐ ܕܝܠܝܕܘܬܟ ܟܠ ܗܘ ܦܘܡܝ ܠܡܡܠܠܘ ܫܪܒܟ ܪܒܐ ܒܠܫܢܝ ܪܦܝܐ ܪܡ ܓܠܝܢܟ ܡܢ
sugAbel&Cain ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܠܐܘܬܗ . ܘܠܘܬ ܡܪܝܐ ܫܩܠܘ ܢܘܒܠܘܢ ܟܠ ܘܒܕܒܚܝܟܘܢ̈ ܥܠܝ ܡܬܦܢܐ ܫܩܠܘ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܨܒܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܐܘܡܢܐܝܬ 0 X2X7ܘܬܩܢܐܝܬ . ܠܐܓܘܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܕܒܫܘܠܡ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܘܒܫܘܪܝܗܘܢX : ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡܢ
Eph:madAbrKid&JulSaba X -- . ܢ̇ . ܝX ddX . · X1ܢ . ܝX ddܝ dd 8·10dd· X0ܝX X . X ܟܠ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܥܒܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܝܬ ܠܡܘܙܦܘ ¹⁷ X --⁸ܢܟܐ
P:Rom [AB] ܥܘܠܘܬܐ ܂ ܘܙܢܝܘܬܐ ܂ ܘܡܪܝܪܘܬܐ ܂ ܘܒܝܫܘܬܐ ܂ ܘܥܠܘܒܘܬܐ ܟܠ ܕܣܪܝܩܘܬܐ . ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܘܠܐ . ܟܕ ܡܠܝܢ
JacSer:memProphElij ܦܘܡܝܢ̈ ܡܫܬܡܥܝܢ ܗܘܘ ܙܟܐ ܐܠܝܐ ܠܡܘܬܐ ܘܐܗܦܟ ܡܝܬܐ ܟܠ ܝܠܠܬܐ̈ ܘܒܟܝܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ 50 ܘܩܠܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܂ ܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܃ ܠܐ ܩܕܡܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ
sugCherub&Thief ܕܐܦܢܝܬ ܠܐܕܡ ܕܛܪܝܕ ܗܘܐ . ܘܠܓܝܣܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܫܐܠ ܦܬܚܗ ܟܠ ܙܩܝܦܐ ܕܗܘ ܪܥܝܢ ܕܡܢ ܓܢܣܟܘܢ ܠܐ ܢܬܓܠܙ ܬܘܕܝܬܐ ܠܟ ܡܪܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܕܝܢܝܢ ܠܐܢܫ : ܟܠ . ܐܝܟ ܕܩܬ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ : ܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ ܒܗܘ : ܕܗܘܝ
IšoMerv:ComOT ܫܢܐ ܒܫܢܐ . [2]ܚܟܝܡܐ ܐ̇ܡܪ . ܕܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܥܠ ܟܠ ܝܘܫܝܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܐܬܥܒܕ ܆ ܐܠܐ
JacSer:memElijAscendsHeav ܚܘܫܒܝܢ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܕܠܥܠ ܢܗܘܐ ܡܕܝܪ ܠܒܗ ܥܡ ܐܠܗܐ ܪܚܡܬ ܟܠ ܐܠܗܐ ܘܢܨܒܗ̇ ܨܐܕܘܗܝ ܕܗܘܬ ܫܬܝܐ ܡܢ ܡܒܘܥܗ ܐܘܓܝ ܡܢܗ
BarṢal:ComGosp ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ ܫ̇ܩܠ ܐ ܡܡܐ ܡܢ ܠܠܝܐ ܫܥܬ ܐ ܚܕܐ ܀ ܡܪܝ ܐܦܪ ܡ ܟܠ ܒܙܒܢܢ ܗܕܐ ܗܘ̇ܝܐ ܒ· ܝܓ · ܒܚܙܝܪܢ ܂ ܘܒ· ܝܓ · ܝ ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ
JacSer:mem6DaysDay4 ܢܗܝܪܐ̈ : ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟܒܐ̈ ܣܕܝܪܐ̈ ܒܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ ܀ ܟܠ ܒܗܠܝܢ ܓܝܓܠܐ̈ ܗܠܟܬܐ̈ ܀ ܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܘܢ ܘܗܘܘ
ActsGregPirang ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ܟܠ ܪܡܪ ܡܬܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܗ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ
Eph:madFaith ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ ܡܙܝܓ ܥܡ ܝܠܘܕܗ Xܝ ܐܝܟܢܐ ⁴ܬܒܥܝܘܗܝ ܟܠ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ
SynWestSyr ܦܢܝܢ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝܓܐܘܪܓܝ ܕܒܟܦܪܢܒܘ ܟܠ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ . ܘܚܣܝܐ̈ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܥܡܗ ܡܢ
DidascApost ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ ܘܕܫܥܝܐ . 5 ܘܡܢܟܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܟܠ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܪ . . ܡܚܦܛ ⁹⁸ܠܟܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܢ̇ܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ
MartOrient : ܝܝܐ . ܒܝ ܪܚ ܩܢXܘ ܩܕܝ ܡ ܒܫܬܐ ܘܥܣܪܝܝܢ ܒܕܝܘܢܝܐ̈ ܟܠ ܕ ܡXܝܢ̈ ܡܘܕ̈ ܝܝܐ ܘܢܟܝܐ̈ . ܘܝܘܡܝXXܘ̈ ܕ ܝܫ̣Xܝܘ ܒXܘ
JnDara:OnOfferings ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܝܟܐ ܕܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܪܙܗ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܗܢܐ ܣܝܡܐ̣ X ܐܬܒܕܪܘ ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇
JacSer:memElijFireDown ܐܡܛܐ ܠܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܪܡ ܗܘ ܡܐܡܪܗ ܡܢ ܠܫܢܐ ܒܟ ܟܠ ܡܛܠܬܗ 5 ܪܡ ܓܠܝܢܐ̈ ܫܒܝܚ ܒܢܒܝܐ̈ ܩܪܢܝ ܕܐܙܡܪ ܠܗ ܒܟ ܝܗܒ