simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܐܫܛܪܐ ²X²ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܘܢܘ ܝܬܡܐ̈ ܟܠ . X¹⁸ܘܬܘܒ ²¹⁹ܐܡ̣ܪ ܆ ²²⁰ܦܨܘ XX¹ܠܛܠܝܡܐ̈ . ܘܦܣܘܩܘ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈· ܡܢ ¹ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܬ̣ܟܪܙ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܆ ܘܠܐ ܠܡܬ̇ܚܫܒܘ ܡܕܡ ܇ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܗܝܡܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܬܒܪܢܫ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܟܠ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܐܬܘܥܕܘ ܆
EliaAnb:BookExer&Cent ܕ ܗܘܐ̈ ܘܕ ܗܘܐ · ܗܘ ܕ ܒܬ ܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܡܣܬܓܕ ܘܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܟܠ : ܐܝܬܝܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ ܘܡܢܗ ܕܐܝܬܘܬܐ . ܓܡܘܪܐ ܘܡܫܡܠܝܢܐ ܕ
EliaNis:Chron ܩܘܦܣܐ ܡܐܐ ܙܘܙܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܦ̣ܬܚ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܛܪܣܘܣ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܕܦXܢ ܝܪXܟX] ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܒܪܕܐ ܒܒܓܕܕ ܕܬܩܠ ܗܘܐ
EliaNis:Chron ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡܐ ܀ ܥܠ ܐܬܘܬ̈ ܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܀ ܦܘܩ ܡܢ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܐܬܘܢ̈ ܂ ܬܪܫܥ̤ ܘܫܪܟܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܩܘܡܢ̈ ܘܡܢ ܝܕ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܕܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܟܠ ܘܡܛܟܣ ܗܘܐ ܘܡܪܬܐ ܡܢܟܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܬܚܝܠ ܠܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܥܡ
Eph:Adden ܓܒܝܢ̈ X 1ܐܦ ܡܢ ܬܘܟܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܡܨܐ ܢܒ̇ܥ ܠܗ̇ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠ ܠܐܠܦܐ ܝܘܬܪܢܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܕܝܩܝܢ ܠܗ̇ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܕܡܪܢXẌ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ . ܕܠܥܓܠܐ ܕܪܚܡܘ ܟܠ ܕܗܢܘܐܠܗܟ ܕܐܣܩܟ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ
Eph:madAbrKid&JulSaba X -- . ܢ̇ . ܝX ddX . · X1ܢ . ܝX ddܝ dd 8·10dd· X0ܝX X . X ܟܠ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܥܒܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܝܬ ܠܡܘܙܦܘ ¹⁷ X --⁸ܢܟܐ
Eph:madCarNis ܟܡܐ ܟܝܬ ܚܝܠܬܢ ܕܡܗ ܕܝܚܝܕܟ ܕܢܟܠܐ ܪܣܣܗ ܡܡܘܠܢ ܕܗܐ ܟܠ ܐܬ̇ܪܥܡ ܕܕܡܐ ܡܚܝܠܐ ܕܪܣܣ ܢܘܚ XX ܟܠ̣ܐ ܪܘܓܙܐ ܒܟܠ ܕܪ ܡܢ
Eph:madCarNis ܡܐ ܕܣ̣ܒܠܘ ²ܚܛܝܬܐ ܘܫܝܘܠ ܐܬܪܗܒܬ ܙܥ ܡܘܬܐ ܕܡܪܕܘ ܟܠ ܣܡܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܕܠܐ ܐܫ̇ܬܢܩ ²ܫ̇ܪܝܘ ܚܕ ܚܕ ܕܢܬܢܘܢ XX
Eph:madChurch ܠܬܠܬܐ ܠܐܒܐ ܘܒܪܐ ⁴ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ]ܛܫ̇ܐ ܟܠ ܕܡܕܡ ܕܠܒܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܠܓܘ . . . . : 1 X 9 ( X . ) ³ܫܘܒܚܐ ܡܢ
Eph:madCrucifix ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈ ⁵ ܘܩܘܝܘ ܒܥܛܠܘܬܐ ܟܕ ܬܘܒ ܙܗܝܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܠ ܩܠܐ ܕܐܝܢܐ ²ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ I ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ
Eph:madFaith ܕܣܒܠܬ 1ܚܠܦ ܗܘ ܢܝܫܐ ܡܚܐ ܟܠ ܕܣܡܗ ]ܠܢ X[ܗܘ ܡܠܦ ܟܠ ܟܠ ܕܐܡܝܪܝX ܠܡܪܝ ܐܩܪܝܡ ܛܘܒܢܐ 1 ܥܠ ܩܠܐ ܕܬܗܪܐ ܐܢܝܢ ܡܪܝ
Eph:madFaith ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ ܡܙܝܓ ܥܡ ܝܠܘܕܗ Xܝ ܐܝܟܢܐ ⁴ܬܒܥܝܘܗܝ ܟܠ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ
Eph:madFast XX ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܙܟ̇ܐ ¹0ܐܢܫ ܠܗ̇ܘ ܕܒܦܐܪܐ ܙܟܝܗܝ ¹¹ܠܐܕܡ ܟܠ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܙܟܐ ܗܘܐ ܠܢ ܗܘ ܚܘܝ X ܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܒܨܘܡܐ ܙܟ̇ܐ
Eph:madLuqHeres ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ ܟܠ ܒܚܫܢ ܡܚ̇ܣܐ ܠܢ 4ܕܟܐܢܐ ܗܝ ܕܢܬ̇ܛܪܦ ܟܠ ܬܘܒ ܘܢܐܣܪܘܢ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܪ ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ
Eph:madNativ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ ܚܘܒܠܐ ²¹ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܢܗ ]ܢܦܩܬ ²² ܟܠ ܚ̣ܙܬ ܕܟܣܐ ܒܗ ܝܘܡܢ ܐܫ̇ܬܠܡ ܢܕܪܗ̇ ܕܡܢ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ
Eph:madParad&LuqJul ܠܣܦܪܘܗܝ̈ ܫܡܝܢܐ̈ X ܪܒܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܬܠܡܕܢ ⁴ܠܝܘܠܦܢܗ ܟܠ ܕܦܪܕܝܣܐ² ܥܠ ܩܠܐ ܕܕܝܢܐ ܕܫܪܒܬܐ³̈ 1ܡܘܫܐ ܡܬܠܡܕ