simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ ܟܠ ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X
BarEbr:CandSanc ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ
BarEbr:CandSanc ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐX ܡܢ ܟܠ ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ
BarEbr:CandSanc ܫܐܕܐ̈ . ܘܟܕ ܟܠ ܢܒܝܐ ܕܡܬܢܒܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ
BarEbr:CandSanc . ܟܐܡܬ ܒܝܕ ܟܠ ܙܘܥܐ ܕܡܬܚܕܬ ܢܛܚܐ
BarEbr:CandSanc ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܬܚܦܝܬܐ ܬܟܣܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc X ܘܡܫܬܥܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܩܪܐ ܐܠܗ
BarEbr:CandSanc ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ . ܟ
BarEbr:Ethic ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ ܟܠ ܢܝܫܐ ܘܙܘܥܐ ⁷⁴ܡܫܬܟܚ
BarKepha:CelebNat ܠܐ ܬܘܒܕ ܡܢܗܘܢ ܟܠ ܢܫܡܐ . ܘܐܢ
BarKepha:ComMyron ܡܬܡܫܚ ܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܐܢܗܘ ܕܨ̇ܒܐ
BarKoni:Schol ܐܣܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܐܡ̇ܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝX ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ
BarḤadbš:Acts ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܟܠ ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ
BarḤadbš:FoundSch ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ . ܟܠ ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ ܟܠ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ