simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X - ܘܠܪܘܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܕ ܫܘܘܟܢܘܗܝ̈ ܟܠ . ܐܒܗܘܬܐ ܡܫܬܡܝܐ . ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ
BarEbr:CandSanc ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܟܠ ܥܠܝܐ̈ ܗ̣ܘ ܒܗ ܐܢ ܠܐ ܐܣܐ̈ ¹¹ܡܕ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡ̇ܦܫܪܐ ܘܒܡܐܢܝ̈ ܙܪܥܐ ܠܗ̇ ܐ . ܣܢܐ . ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢ ³ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܪ ܓܬܢܝܬܐ ܆ ܟܕ ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐX ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܢܒܝܐ ܕܡܬܢܒܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܡܕܡ ܣ̇ܥܪ XXX ܝ . . ܡܢ X . ¹ܠܐ ܟܠ ܆ ܘܒܝܬ ⁸ܢܒܝܐ̇̈--̣ X XXX X X XXXXXX ܐ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ . ܘܟܕ
BarEbr:CandSanc ܙܘܥܐ ܕܡܬܚܕܬ ܢܛܚܐ ܡܕܡ ܚܕܬܐ ܘܫܘܟܢܐ ܡܕܡ ܙܠܓܢܝܐ ܡܢ ܟܠ ܠܡܩ̣ܛܦ ܫܘܡܠܝܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܙܘܥܗ̇ . ܟܐܡܬ ܒܝܕ
BarEbr:CandSanc ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ . ܚܕܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܝ ܟܠ ܕܚܣܘܟܬܢܘܬܐ . ܘܕܐܠܗܐ . ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܬܚܦܝܬܐ ܬܟܣܝܬܐ . ܕܕܐܝܟ XX ܗܢܐ ܓܝܪ ܦܐܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܡܫܡܠܝܢ̈ . ܥܪܛܠܝܐ ܬ . ܐ ܘܒܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܐܘܡܢܘ . ܘܣܛܪ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܢ ܕܡܬܩܪܐ ܐܠܗ ܘܕܚܠܐ . XX XXX⁰ ܘܢܢܚܝܢ ܢܟܝܐ̈ ܩ . ܟܠ ܕܚܛܝܬܐ ܒܪܗ ܕܐܒܕܢܐ . ܘ . ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ X ܘܡܫܬܥܠܐ ܥܠ
BarEbr:CandSanc ܒܝܫܢ̈ . ܟ . ܕ ܦ̇ܪܫܝܢܢ ܠܙܢܝܐ̈ ܫܟܝ̣ܚܘܬܢܝܐ̈ ܕܒܗ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝ̣ܐ ܐܦܠܐ ܟܝܢܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܗܐ ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ
BarEbr:Ethic ܢܝܫܐ ܘܙܘܥܐ ⁷⁴ܡܫܬܟܚ ܕ ܠ̇ܚܡ ܟܠX ⁷ܡܙܡܘܪܐ . ⁷⁰ ܩܦܠܐܘܢ ܟܠ X ܣܘܟܠ ܙܘܡܪܐ . ⁷² ܦܣܘܩܐ ⁷³ܫܒܝܥܝܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ
BarKepha:CelebNat ܢܫܡܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ : ܐܠܘܨ ܐܢܘܢ ܘܚܪܘܒ ܐܢܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܟܠ ܫܠܡܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܥܢܘܢ ܫܠܡܐ ܘܢܦܬܚܘܢ ܠܟ : ܠܐ ܬܘܒܕ ܡܢܗܘܢ
BarKepha:ComMyron ܚܫܝܢ̈ ܐܢܗܘ ܕܨ̇ܒܐ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ [Ch . 1] ܕܡ̇ܢܘ ܐܠܦ ܟܠ ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘܘ . ܪܐܙܐ ܕܟܠ ܕܒܗܢܐ ܡܫܚܐ ܡܬܡܫܚ ܡܡܠܟ ܥܠ
BarKoni:Schol ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ ܥܐܕܐ ܂ ] ܕܘܣܬܝܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܡܪܝܐ̈ ܟܠ ܥܒܕܝܢ ܝ ܥܐܕܐ ܂ [ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܣܘܒܐ̈ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܥܡ
BarKoni:ScholUrm ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . . X 96ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦXܪܐ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܕܢܣܒܗ XX ܘܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝX
BarḤadbš:Acts ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܡܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܩܛܝܢܝ̈ ܗܦܟܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ .
BarḤadbš:FoundSch ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ ܝ ܡܬܥܘܟ ܡܢ ܕܝܠܗ ܀ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܚܟܡܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܝܬܐ . ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ ܚܝܠܗ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ ܂ ܗ̇ ܃ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܬܐܡܪ ܟܠ ܡܐ ܕܠܟ ܂ ܘܐܢ ܝ̇ · ܠܓܒܝܠܬܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܃ ܐܦ ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܠܡ ܐܠܗܐ ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܘܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܣܗܕܘܬܐ ܟܕ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܠܘ ܝ ܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪ ܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ ܫ̇ܩܠ ܐ ܡܡܐ ܡܢ ܠܠܝܐ ܫܥܬ ܐ ܚܕܐ ܀ ܡܪܝ ܐܦܪ ܡ ܟܠ ܒܙܒܢܢ ܗܕܐ ܗܘ̇ܝܐ ܒ· ܝܓ · ܒܚܙܝܪܢ ܂ ܘܒ· ܝܓ · ܝ ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ