simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . ܘܕܚ̇ܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܟܠ ܬܒܪܐ . ܘܠܐ
SynWestSyr ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܥܡܗ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܒܗܝܟܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ
ThdrMops:ComPs ܘܚܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ X[ .
Tim1:DisputCalMahdi 36ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܡܕܪܟܘ .
Tim1:Epist ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ
Tim1:Epist ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈
Tim1:Epist ܘܐܓܪܬܟ̈ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܫܬܕܪ ³ܥܡܗ
ZachSch:ActsSev ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܗܘ ܣܛܢܐ ܣܛܢܐ̈
memSoul&Body ܐܝܬܝܟ ܡܕܝܩܝܢ ܬܡܢ ܟܠ ܣܘܪܚܢܝܟ̈ . ܐܡܪ
sugAbel&Cain ܩܘܪܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ
sugAbraham&Isaac ܠܗ̇ ܠܐܡܝ ܕܥܝܢܝܗ̇̈ ܟܠ ܫܥ ܠܝ ܚܝܪܢ̈
sugAngel&Mary ܛܘܒܐ ܠܝ ܢܬܠܢ̈ ܟܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ ܥܝܪܐ
sugCherub&Thief ܬܘܕܝܬܐ ܠܟ ܡܪܐ ܟܠ ܕܐܦܢܝܬ ܠܐܕܡ ܕܛܪܝܕ
sugChurch&Zion ܝܗܒ ܠܝ . ܟܠ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܘܐܦ ܣܒܪܢܝ
sugDeath&Satan 69 ܒܝܫܐ ܡܝܬܘ ܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܟܕ ܥܒܪܝܢ
sugDeath&Satan ܫܘܒܚܐ ܒܪ ܪܥܐ ܟܠ ܕܦܪܩ ܥܢܗ ܡܢ
sugDeath&Satan ܨܒܝܢܗ ܗܘ ܕܡܚܐ ܟܠ ܚܒܫܗ ܒܫܝܘܠ .
sugDeath&Satan ܡܨܥܪ ܡܘܬܐ ܨܝܕ ܟܠ ܐܝܬܝ ܙܟܝܐ ܘܒܟ
sugGold&Wheat ܥܒܕܝܢ ܘܡܢܝ ܡܫܡܠܝܢ ܟܠ ܫܘܡܠܝܐ̈ ܚܛܬܐ ܟܗܢܐ̈