simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܬܒܪܐ . ܘܠܐ ܚ̇ܐܢܝܢ ܥܠ ܬܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܘܡܣܠܝܢ ܠܟܠ ܡܠܐ̈ ܟܠ . ܘܥ̇ܪܩܝܢ ܡܢ ܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ . ܘܕܚ̇ܩܝܢ ܡܢܗܘܢ
SynWestSyr ܦܢܝܢ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝܓܐܘܪܓܝ ܕܒܟܦܪܢܒܘ ܟܠ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ . ܘܚܣܝܐ̈ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܥܡܗ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ ܒܝ ܒܡܠܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܝ ܕܛܠܐ ܟܠ ܥܠ ܐܡܪܐ̈ ܕܥܢܗ̈ ܇ ܘܐ̣ܡܪ ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃
ThdrMops:ComPs ܓܒܝܢ̈ X[ . . . ]ܕܐܝܕܐ ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܗܘܬ ܫܪܝܪܐ . ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܚܫܒܗ̇ ܠܗܕܐ [ . . . ] ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܟܠܗ ܠܡܕܪܟܘ . ܠܐ 37ܡܬܥܩܒܢܐ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܟܠܗܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܥܩܒ̣ 36ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܃ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ ܂ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܘܕܠܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܃ ܘܕܠܐ ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
Tim1:Epist ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܡܗܕܪ : 10ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܡ̇ܢ ܒܡܦܪ ܓܘܬܐ ܟܠ . 1 , 2ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |ܩ |T 152ܕ ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܡܕܡ ܕܐܫܬܕܪ ³ܥܡܗ ܐܬܡܛܝ ܠܘܬܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ 2 . ܟܠ ܥܒܕܐܠܗܐ ²ܡ̇ܛܝ ܠܘܬܢ ܒܫܠܡܐ . ܘܐܓܪܬܟ̈ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܡ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܣܛܢܐ ܣܛܢܐ̈ ܡܫܡܗ ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܗܝ ܥܠܬܐ ܒܪܘܝܬܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܕܡܪ ܐܢ ܗܘ ܕܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
memSoul&Body ܣܘܪܚܢܝܟ̈ . ܐܡܪ ܦܓܪܐ ܐܢܬܝ ܐܛܥܝܬܝܢܝ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܟܠ ܩܢܝܛܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܟ ܡܕܝܩܝܢ ܬܡܢ
sugAbel&Cain ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܠܐܘܬܗ . ܘܠܘܬ ܡܪܝܐ ܫܩܠܘ ܢܘܒܠܘܢ ܟܠ ܘܒܕܒܚܝܟܘܢ̈ ܥܠܝ ܡܬܦܢܐ ܫܩܠܘ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ
sugAbraham&Isaac ܫܥ ܠܝ ܚܝܪܢ̈ ܐܒܪܡ ܚܝ ܗܘ ܒܪܘܡܐ ܗܘ ܕܐܦܩܢܝ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܟܠ ܕܩܛܠܐ ܥܠܝ ܫܡܛܬ . ܚܙܝ ܥܪܒܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ̇ ܠܐܡܝ ܕܥܝܢܝܗ̇̈
sugAngel&Mary ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ ܥܝܪܐ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܠܗ ܢܪܡܪܡܘܢ ܥܝܪܐ̈ ܟܠ ܘܒܪܝܟ ܫܡܗ ܕܒܡܘܟܟܐ ܚܪ ܕܐܡܬܗ . ܡܟܝܠ ܛܘܒܐ ܠܝ ܢܬܠܢ̈
sugCherub&Thief ܕܐܦܢܝܬ ܠܐܕܡ ܕܛܪܝܕ ܗܘܐ . ܘܠܓܝܣܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܫܐܠ ܦܬܚܗ ܟܠ ܙܩܝܦܐ ܕܗܘ ܪܥܝܢ ܕܡܢ ܓܢܣܟܘܢ ܠܐ ܢܬܓܠܙ ܬܘܕܝܬܐ ܠܟ ܡܪܐ
sugChurch&Zion ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܘܐܦ ܣܒܪܢܝ ܕܝܪܬܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܡܘܪܬ ܠܝ ܥܕܬܐ ܝܗܒ ܟܠ ܨܗܝܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܡܘܫܐ ܣܠܩ ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܟܬܒ ܝܗܒ ܠܝ .
sugDeath&Satan ܕܪܝܢ̈ ܟܕ ܥܒܪܝܢ ܘܐܢܫ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܐܗܪܟ . ܛܪܘܢܐ ܕܫܝܘܠ ܟܠ ܐܚܫܟ ܠܥܠ ܘܐܦܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܣܕܩ ܬܘܒ ܠܬܚܬ 69 ܒܝܫܐ ܡܝܬܘ
sugDeath&Satan ܕܦܪܩ ܥܢܗ ܡܢ ܕܐܒܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܒܠܥܘܗ̇ ܒܝܫܐ ܘܡܘܬܐ ܠܡܘܬܐ ܟܠ ܙܟܐ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܤܛܢܐ ܘܡܘܬܐ ܥܘܢܝܬܐ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܒܪ ܪܥܐ
sugDeath&Satan ܚܒܫܗ ܒܫܝܘܠ . ܐܢܬ ܗܘ ܩܪܝܬܝܗܝ ܠܗܕܐ ܕܠܐܕܡ ܐܚܛܝܬ ܟܢܬܗ ܟܠ . ܣܢܟ ܐܠܗܐ ܐܦ ܐܢܫܐ̈ ܫܠܐ ܢܦܫܟ ܡܘܬܐ ܨܒܝܢܗ ܗܘ ܕܡܚܐ
sugDeath&Satan ܐܝܬܝ ܙܟܝܐ ܘܒܟ ܚܐܒ ܐܢܐ . ܒܦܝܣܟ ܐܕܡ ܕܙܟܝܬܗ ܐܘ ܣܛܢܐ ܟܠ ܕܚܐܒ . ܡܐ ܕܓܡܪ ܘܐܘܦܝ ܡܠܘܗܝ̈ ܫܪܝ ܡܨܥܪ ܡܘܬܐ ܨܝܕ
sugGold&Wheat ܫܘܡܠܝܐ̈ ܚܛܬܐ ܟܗܢܐ̈ ܛܥܢܝܢ ܠܝ ܒܥܕܬܐ ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܝ ܟܠ ܠܓܘ ܚܡܠܝܢ ܠܝ . ܡܢܝ ܕܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܥܒܕܝܢ ܘܡܢܝ ܡܫܡܠܝܢ