simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܡ̇ܢ̣ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܐܪܬ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܓܡܝܪܘܬܗ̇ . ܟܠ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ̣ ܣ̣ܡܢܢ ܡܠܬܐ ܡܚܦܛܢܝܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܇ ܩܕܡ
Sahd:BookPerf ܣܘܦܝܢ̈ ܫ̣ܪܐ ܘܡ̇ܡ̣ܠܟ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ̣ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ . XX ܟܠ ܕܟܝܢܗ ⁸ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܓ̣ܢܝܙ . ܘܒܪܒܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܥܠ
Sahd:memSolitar ܐܢܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܟܕ ܪܢ̇ܐ ܐܢܬ ܕܐܢܬ ܗܘ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܚܪܝܐ ܟܠ ܕܐܝܬܝܟ ܡܕܡ Xܢ ܠܦܚܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܘܕܗ̣ܘܐ ܪܒ ܘܝܩܝܪ
SebBrock:IntroIsaacNin ܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܒܡܟܬܒܙܒܢܐ ܒܛܘܪܐ ܓܝܪ ܕܐܬܘܣ ܕܒܐܬܪܐ ܟܠ ܠܫܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܘ ܝܬܝܪ ܗܘܬ ܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗ‏ܘܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܪܐ ܥܠ ܟܠ ܪܟܒ ܚܪܝܢܐ̈ ܬܠܬܐ ( 52–54 ) ܕܒܝܢܬ ܡܘܬܐ ܘܤܛܢܐ ܆ ܕܒܗܘܢ
SergStyl:epLuqJew ܒܘܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܆ ܩܕܝܫܐXX ܠܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ . ܘܕܢܩܪܒܘܢ ܟܠ ܡܬܓܠܐ . . 5ܘܕܡܬܓܙܪ ܘܡܬܩܪܒ ܒܗܝܟܠܐ . ܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ .
SermHolyWeek ܫܠܝܛܢܝܗ̇̈ ܢ̇ܣܒ ܡܝܐ̈ ܡܠܐ ܫܘܥܠܝܗ X ܘܢܗܘܘܢ ܚܡܪܐ ܟܠ ܕܚܠ ܘܫܠܝ ܡܢ ܡܚܫܘܠܐ̈ 1X5ܡܢܘ ܡܢ ܡܠܟܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܐܘ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܐܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܟܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܒܣܪܗ ܚܙܐ ܚܒܠܐ .
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܟܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܟܠ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܐܪܙܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡ̇ܩܒܠ . ܠܗ̇ܘ ܩܪܝܢܐ ³ܕܒܝܠܝܐ . ܟܠ ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ .
SevAnt:CathHom ܩܪܨܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܇ ܘܕܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܥܝܢܐ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܕ̇ܒܪܝܢ ܟܠ ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܠܝXܢ ܕܐ̇
SevAnt:CathHom ܐܕܫ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܢܬ̇ܥܢܘܐ ܇ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܪ̣ܪܗ̇ܛܝܢ ܟܠ ܕܒ̣ܚܬܐ ܡ̣ܠܝܠܬܐ ܢ̇ܣܩ . ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܥܢܘܝܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܙܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܆ ܠܗܢܐ ܟܕ ܢ . ܨܝܚܐܝX ܟܠ ܫ̣ܦܠܐ ܢܣܥܘܪ ܇ ܕܩ̣ܠܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣ Xܠܬܚܬ ܡ̣ܦܠܚܝܢ . ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܟܣܐ ܐ̣ܬܐ : ܘܒܕܪܓܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܝ ܛܠܝܝܬܐ . ܘܩ̣̇ܕܡ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܟܡܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ . ܕܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܩܢܝܢܐ ܕܝܠܝ ܇ ܘܟܘܗ̇ܢܐ ܡ̇ܠܟܝܐ ܘܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܀ XX
SevAnt:CathHom ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X ܠܝ ܥܘܬܪܐ : ܘܐܬ̇ܦܪܦܥ ܘܐ̇ܚܕܐ ܘܐ̇ ܓܚܟ ܆ ܘܐ ܟܠ . ܕܐ̇ ܫܬܪܬܚ ܒܡܪܗܛܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܘܐܬ̇ܒܣܡ ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܦܢܩܝܬܐ ܗܕܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ ܚܛܝܐ . X XXX ܟܠ ܘܠܪܘܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܢ .
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ : ܕܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܥ̣ܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ : ܘܢܐܨܩ ܕܠܗܕܐ ܒܓܘܢܐ ܢܕܡ̇ܐ : ܨܠܡܐ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܆ ܕܡܝܬܝܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ XXܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܠܐ ܝܠ̣ܦ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܣܟ ܕܢܬܩ̇ܛܪܓ . ܡܢ