simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܠܘܬ ܟܠ ܦܬܓܡܐ ܢܣܝܡ ܠܚܝܠܐ
BarṢal:ComLiturg ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܟܠ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠ
BarṢal:LuqArabs ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ : ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ³⁶ܐܝܠܢܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܝܪ ܕܡܢܗ ⁴⁶ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܕܡ ܡܢܗ
Basil:SyrHex . ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܬܗܘܐܚܙܝܬܐܕܢܦܫܗ̇ܕܬܪܥܝܬܐܕܫܘܝܐ ܠܐܠܗܐ
CaveTreas ²ܠܡܝܐẌ . ܘܐܘܠ̣ܕX ܟܠ ⁵ܓܢܣܐ̈ ⁶ܡܫܚܠܦܝ̈ ܚܙܬ̣ܐ
ChalcedWrit . . X ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ
Chron1234 ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ ܘܐܬܒܙܙ ܟܠ ܕܩ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂
Chron1234 ܟ̇ܠܗ ܥܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܕܪܚܝܩ ܗܘ̣ܐ ܡܢ
ChronEdes ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ
ChronMin ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ ܟܠ ܂ ܝܕ ܂
ChronMin ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܒܠܫܢܗ ܣ̇ܥܪ
ComGenExod ܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܪܥܐ
Cyr:ComLuke ܕܫܪܝܪܐ ܂ ܝ ܟܠ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
Cyr:Epist 3ܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܕܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܝܢ ¹ܩܢ̣ܝܢܢ
DadQaṭ:ComAscet ܢܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܡܣܝܒܪܘ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܡܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕ X ܠܟܘܢ ܟܠ ܚܕ XX1 .
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܡܪܚܡܢܐ ܘܣܝܓܝ
DidascApost ܕܢ̇ܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ ܘܕܫܥܝܐ