simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܦܬܓܡܐ ܢܣܝܡ ܠܚܝܠܐ ܕܒܗ ܟܣ̣ܐ ܂ ܐܢܬ ܕܢ ܡܚ̇ܦܛܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܘܫܥܬܐ ܃ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ ܕܟܬܒܐ ܂ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܠܘܬ
BarṢal:ComLiturg ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠ ܂ ܐܦ ܗܫܐ 1ܒܩܦܝܣܘܬ ܐ ܂ ܠܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܬ ܐܘܪܝܐ ܟܠ XܘܝXܝX ܪ ܂ XܘXܒX · ܃ · ܛܝܒܘܬܐ ܃ ܠܡܘܕܝܢܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ
BarṢal:LuqArabs ܐܝܟܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ³⁶ܐܝܠܢܐ ܐܘ̇ ܬܪܥܐ ܐܘ̇ ܩܝܣܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ . ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ³⁴ܡܦܢܝܢܢ . ܐܠܘ ³⁵ܠܩܝܣܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ :
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܕܡܕܡ ܡܢܗ ⁴⁷ܡܬܬܩܢ ܝ X54ܐܬܐܡܪܬ ܡܢ |ܚܟܡܬܐ ܟܠ ܣ̣ܡܘ ܐܢܝܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܬܝܗܒܢ̈ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡܢܗ ⁴⁶ܥܠ
Basil:SyrHex ܕܘܟ ܬܗܘܐܚܙܝܬܐܕܢܦܫܗ̇ܕܬܪܥܝܬܐܕܫܘܝܐ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܒܥܡܠܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܘܒܒܘܚܪܝܐ ܕܫܦܝܪܬܐ̈ . ܕܐܝܟ ܕܡܢ
CaveTreas ⁵ܓܢܣܐ̈ ⁶ܡܫܚܠܦܝ̈ ܚܙܬ̣ܐ . X ܗܠܝܢ ⁷ܕܪܚܫܝܢ ⁸ܘܛܝܣܝܢ ⁹ ܟܠ ( 22 ) ܘܒܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ ܦܩ̣ܕ ܠܗܘ̇ܢ ²ܠܡܝܐẌ . ܘܐܘܠ̣ܕX
ChalcedWrit ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ : ܫܐܝܠܝܗܝ ܟܠ ܟܕ ܡܣܬܓܦܐ ܗܝܡܢܬܐ ¹ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . X ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܚܪܢܐ . . X
Chron1234 ܕܩ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܢܫܘܗܝ̈ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܡܙܕܒܢܘ ܐܙܕܒܢܘ ܀ ܝ ܂ ܝ ܟܠ 2ܒܡܘܨܠ ܙܒܢܐ ܕܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܐܬܠܒܟ ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ ܘܐܬܒܙܙ
Chron1234 ܕܪܚܝܩ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܚܫܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝܘXܐ ܝ ܘܟ̇ܐܒ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܘܪܗܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟ̇ܠܗ ܥܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ
ChronEdes ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ
ChronMin ܂ ܝܕ ܂ ܒܝܫܐ ܬ ܓܝܪ ܡܬܬܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܫܕܝܘ ܗܢܘܢ̈ ܟܠ ܂ ܘܗܢܘܢ̈ ܕܠܥܠ ܡܗܠܢܐܝܬ ܩܥܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ
ChronMin ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬ[ܗ̇ ܕ]ܗܕܐ ܟܣܐܪܝܢ ܫ̣ܪܟ ܟܠ ܒܗ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܨܪܪܘܢܐ ܂ ܘܣܓ̇ܝ ܝ ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܠܫܢܗ ܣ̇ܥܪ ܘܡܢ ܟܠ ܐܘܡܢܝ̈ ܩܝܢܬܐ̈ ܗܢܝ ܘܡܥܕܪ ܩܠܗ ܟܠ ܣܢܝܩ ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܕܩܝܬܪܐ ܘܕܟܢܪܐ . ܐܘ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ
ComGenExod ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܪܥܐ ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܡܬܚܐ ܕܛܘ̇X [ . . . ]ܟܡܐ ܟܠ . ܠܐ ܡܨܝܐ ]ܕܛܘ̇X ܘܡܬܚܐ ⁵[ܢܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ .
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܥܠ ܢܦܫܗ̇ ܐܬ̣ܦܠܓܬ̣ ܚ̇ܪܒܐ ܂ ܘܟܠ ܟܠ ܚܘܫܒܐ̈ ܓܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ̣ ܂ ܒܪܡ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܫܪܝܪܐ ܂ ܝ
Cyr:Epist ܡܕܡ ܗ̣ܘܝܢ ¹ܩܢ̣ܝܢܢ ܡܕܥܐ ܚܠܝܡܐ ܘܠܡܬ̇ܥܗܕܘ ܠܟܬܒܐ ܟܠ ܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܬܪܝܨ̈ ܢ̣ ܐܦܠܐ ܠܒܟܝ ܛܒ . 3ܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܕܩܕܡ
DadQaṭ:ComAscet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܣܡܟܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܫܠܝܐ ܥܪܦܠܐ̈ ܟܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩܦܝܢ ܆ ¹⁷ܐܠܐ ܢܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܡܣܝܒܪܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕ XX1 . X ⁴ܢ̇⁸ ܗܕܐ ܚܘܝ ܒܡܠܬܗ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܪܒܐ̣ ܗܕܐ ܚܘܝ ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܪܒܐ̣ ܡܪܢ ܇ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܕ X ܠܟܘܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts : ܡܪܚܡܢܐ ܘܣܝܓܝ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܢܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠܝXܘܘܢ X ܟܠ ܩܕܡ ܐܠܝܗܐ ܩܥܕ ܘܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ· ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ ܘܕܫܥܝܐ . 5 ܘܡܢܟܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܟܠ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܪ . . ܡܚܦܛ ⁹⁸ܠܟܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܢ̇ܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ