simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܦܘ ܘܠܡܫܓܘ ܟܠ ܟܘܬ̣ܡܐ ܘܛܘܠ̣ܫܐ :
SevAnt:CathHom ܕܝܠܗ ܀ ¹ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܟܝܠ .
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܨܘܡܐ . ܟܕ ܟܠ ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX .
SevAnt:Epist ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܘܡ̇ܫܪܡܗ ܀ ܐܢܕܝܢ
SevAnt:Epist ܠܘ ܠܗX ܡܢ ܟܠ ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇
SevAnt:LuqGramm ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆
SevAnt:LuqGramm Xܝ ܂ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܢܗܘܘܢ ܠܟ . ܟܠ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ
SevAnt:LuqJul ܣܘܟܠܐ ܀ ܨܝܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܬܗܦܟ
SevAnt:LuqJul ܗܫܐ : ܘ܏ܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܫܡܗܗ ܚܫܘܫܐ
SevAnt:LuqJul ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܩܛܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܚܕܪܝܗܘܢ̈
SevAnt:madHym ܐܢܬ ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ ܕܪܚܡܐ̈ ܨܒ̇ܐX .
SevAnt:madHym . ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܘܠܦܘܡܐ̈
Shub:BookGifts ܠܡܣܬܪܩܘ ܦܪܘܫܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝܢܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܟ
SilwQard:ScholUrmApp ܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܡܬܒܪܐ ܟܠ ܡܕܡ : ܫܩܠܘ
SophrJer:epArcadCyp ܐܝܬܝܗ̇ ܚܠܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ
SynOr ܡܫܪܪܝܢܢ ܒܚܪܬܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ