simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܘܬ̣ܡܐ ܘܛܘܠ̣ܫܐ : X ܠܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܨ̇ܝܡܝܢ ܟܠ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦܝܢ ܥܬܝܪܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܦܘ ܘܠܡܫܓܘ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܗܟܝܠ . ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܫ̇ܡܥܝܢ ܚܢܢ : ܟܠ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܇ ܬܪܝܨܐ̈ ܢܥ̣ܒܕ ܫܒܝܠܗ̈ ܕܝܠܗ ܀ ¹ܡܢ
SevAnt:CathHom ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ X0ܕܐ̇ܡܪܐ ܇ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܝܠܟ ܬܗܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܘܕܠܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܇ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ ܐܬܠܝܛܐ ܝܝ XXX1 X ܘܣܗܕܐ ܝ̣ܠܕ ܠܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܨܘܡܐ . ܟܕ
SevAnt:CathHom ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܠ ܢܝ̇ܩܪ ܠܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ
SevAnt:Epist ܘܡ̇ܫܪܡܗ ܀ ܐܢܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܢܘܐܝܠ : ܡܝܢ ܐܠܘܘܬܐ ܟܠ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐ̇ ܫܬܘܬܦ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܚܕ ܬܘܒ ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܪܐ
SevAnt:Epist ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܢXܝXܪܝ̣ܝ ܕܢܐܡܪܝܘܘܝ ܐܐܒܐ ܕܡܝܢ ܟܠ ܕܡXܝܝܐ ܝܝܐܐ ܗܘ ܪXܝܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝ̇ܢ ܠܘ ܠܗX ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ · ܆ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܗܟܝܠ ܠܐ ܐܪܝܡ̣ܬܗ̇ ܠܗܦܟܬܐ ܡܢ ܟܬܒܘܢܟ ܝ · ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡ̇ܕܪܟ ܘX ܐܬܘܬܐ ܃ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̇ ܙ·ܬܣܬܥܪ ܂ ܘܗܐ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܐܬ̇ܐ ܙܘܓܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܡܢܟ ܡܬXܡܪܝܢ ܇ Xܝ ܂ ܠܘܬ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܢ̇ܦܠ ܬܚܝܬ ܒܥܬܐ ܟܠ ܓܠܝܐܝܬ ܕܡܬܩܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܘܟܝܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܟ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܬܗܦܟ . ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܟܣܢܘܬܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܟܠ : ܘܒܡܬܠܝܗܘܢ̈ : ܐܬܗܦܟ : ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܬܬܝܠܦ ܣܘܟܠܐ ܀ ܨܝܕ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ ܫܡܗܗ ܚܫܘܫܐ . ܘܥܘܩܒܐ ܚܬܝܬܐ : ܕܗ̇ܝ ܕܠܚܫܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܚܫܘܫܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫܐ̈ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܟܬ̣ܒ ܗܫܐ : ܘ܏ܠܐ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܚܕܪܝܗܘܢ̈ ܐܣܛܘܐ̈ . ܒܬܐ̈ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܕܝܘܐ ܐܘ ܡܢ ܪܘܝܘܬܐ . ܟܕ ܚܫܟ ܐܬܪܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܩܛܐ .
SevAnt:madHym ܕܪܚܡܐ̈ ܨܒ̇ܐX . ܪܨܘ ܓX ܕܠܐ ܢܛ̣ܥܐ ܠܡܥܒܕ ܙܕܩܬܐ̈ ܟܠ ܐܠܗܐ ܠ̇ܡܘܕܝܘ ܠܟ ܘܝܡܢܘܬܐ XX . ܪܨܗ ܒ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ
SevAnt:madHym X ܆ ܘܠܦܘܡܐ̈ ܕܝܠܢ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܕܝܠܟ X ܡܠ̣ܝ ܒܝܒܘܬX ܡܢ ܟܠ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܠܫܢܐ ܡ̇ܡܠ ܗܘܐ . ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ
Shub:BookGifts ܩܢܝܢܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܟ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܟ ܨܝܕ ܡܪܢ ܠܐ ܐܙܠܝܢ : ܐܢ ܟܠ ܕܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܕܒܕܓܘܢ ܐܬܓܒܝ ܠܡܣܬܪܩܘ ܦܪܘܫܐܝܬ ܡܢ
SilwQard:ScholUrmApp ܡܕܡ : ܫܩܠܘ ܗܢܘܢ ܘܣܡܘܗܝ ܥܠ ܪܗX ܕܟܘܟܒܐ̈ : ܕܟܐܡܬ ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ . ܘܬܪܥܣܪ ܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܡܬܒܪܐ
SophrJer:epArcadCyp ܕܒܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܠܐ ܒܕܒܫܗ̇ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܚܠܝܛ . ܗܟܢܐ ܟܠ ܢܘܟܪܝܬܐ ܢܬܦ̣ܪܩ . X ܐܦܢ ܓܝܪ ܘܝܬܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܠܝܬܐ ܡܢ
SynOr ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܬܟܬܒ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܗ ܐܒܗܝܢ̈ ܟܠ ܚܕܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢܢ ܆ ܘܒܟܬܒܬ ܐܝܕܝܢ̈ ܡܫܪܪܝܢܢ ܒܚܪܬܐ ܥܠ