simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗ̇ ܠܐ ܗܦܟܝܢ . ܘܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܟܠ . ܛܥܬ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܒܝܬܗ̇ : ܘܗܠܟܬܐ̈ ܕܫܒܝܠܝܗ̇̈ .
P:Isa [AB] ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ : ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܡܢ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ ܘܥܕܡܐ ܟܠ ܠܒܣܬܪܟܘܢ . ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܬܒܠܥܘܢ : ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ .
Nars:SancChurch : ܘܟܢܫܗ̇ ܨܐܕܘܗܝ ܘܙܪܥ ܒܐܕܢܝܗ̇̈ ܝܘܠܦܢ ܚܝܐ̈ ܀ 11 ܠܗܝ ܟܠ ܘܥܒܕܗ̇ ܕܝܠܗ ܀ 10 ܠܗܝ ܛܥܝܬܐ ܒܪ݇ܬ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܪܚܡ ܪܚ̇ܡ
Eph:madFaith ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ ܡܙܝܓ ܥܡ ܝܠܘܕܗ Xܝ ܐܝܟܢܐ ⁴ܬܒܥܝܘܗܝ ܟܠ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ
Eph:memHom ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ ܟܪܣܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܟܝܠܐ ܕܬܣܒ ܥ̇ܕܪ ܟܠ ܓܝܪ ܕܣܓܝܐܐ ¹ܗܘ ܐܦܢ ܒܣܝܡ ܠܐ ܒܣܝܡ · 5ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ
P:1Macc [AB] ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܪܗ . ܘܩܛܪܘ ܟܠܗܘܢ ܬܓܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ : ܐܦ ܟܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܐܚܕܘ ܥܒܕܘܗܝ̈
JacSer:memHomCreat ܀ ܐܠܘܐܝܬ ܗܘ ܦܘܡܐ ܠܫܡܫܐ ܘܨܒܐ ܢܡܪܚ : ܝXX60 10ܢܐܡܪ ܟܠ ܠܦܘܡܐ ܕܫܠܗ ܒܝܬܐ : ܡܫܥܒܕ ܡܐܡܪܟ ܢܬܡ̇ܠܠ ܒ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . . X 96ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦXܪܐ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܕܢܣܒܗ XX ܘܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝX
PhiloxMab:epMonksSen ܝ ) ܗܢܘ ( ܗܢܐ ܝ̇ܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܝܐܪܙܐ ܝܐܝܠܦ ܝܐܝܠܝܕ ܟܠ ) ܐܦܠܐ ( ܐܦ ܝ ) ܟܠܫܥ ܝܟܠܢܫ ܝܟܠܡܕܡ ܝܒܟܠܙܒܢ ܝܒܟܠܕܘܟ (
P:Mark [AB] ܕܘܟܐ ܀   ܘܥܠ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܂ ܠܝܘܡܬܐ̈ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܟܠ . ܐܠܐ ܠܒܪ ܗܘܐ ܂ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ . ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܂ ܡܢ
JacSer:memLuqJews ܕܩ̇ܪܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܚܛܝܐ ܕܟܬ ܒ ܕܢܬܚܢ̣ܢ ܐܝܟ ܓܝ̇ܣܐ ܐܡܝܢ . [ ܟܠ III ( 1958 ) ܩ̇XXX¹¹ . 303--308 ) ܝ ( II . ( X¹ X . 3 . 1 )
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܕܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇ . ܘܟܠ ܡ̇ܝܢ ܕܐܫܟܚ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ̇ . ܟܠ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X 1ܠܚܘܒܠ ܨܠܡܗ ܨܒܐ ܕܢܚܕܬ ܒܫܡܐ ܕܝܠܕܐ : ܕܬܘܒ ܢ̇ܣܟ ܠܗ ܟܠ ܒܫܡ X ܡܚܬܬܐ : ܕܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܚܬܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ
Pall:LausHist ܓܒܝܢ̈ ܒܙܢܝܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܨܒܬ ܗܘܐ̣ ܗܢܕܝܢ ⁷ܒܡܠܬܐ ܟܠ ܆ ܦܓ̇ܥܬ ⁵ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ⁶ ܒܓܒܪܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܩܘܦܣܐ ܡܐܐ ܙܘܙܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܦ̣ܬܚ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܛܪܣܘܣ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܕܦXܢ ܝܪXܟX] ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܒܪܕܐ ܒܒܓܕܕ ܕܬܩܠ ܗܘܐ
BarEbr:CandSanc ܒܝܫܢ̈ . ܟ . ܕ ܦ̇ܪܫܝܢܢ ܠܙܢܝܐ̈ ܫܟܝ̣ܚܘܬܢܝܐ̈ ܕܒܗ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝ̣ܐ ܐܦܠܐ ܟܝܢܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܗܐ ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܩܕܡ ܩܒܘܬܐ . ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܫܪܝܬ ܕܬܗܘܐ ܟܠ ܐܣܦ ܘܗܡܢ ܘܐܬܢ . 5ܘܐܩܝܡ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ ܕܢܗܘܘܢ ܡܫܒܚܝܢ
P:Heb&CathEpist [AB] ܚܕܘܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܇ ܟܕ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܠܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܪܒܢ̈ ܕܙܪܝܥܢ̈ ܒܥܡܡܐ̈ ܂ ܫܠܡ ܀
Eph:madVirg ܕܩܕܝܫܝܢ̈ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚ ܟܠ ܒܕܘܒܪܐ̈ X ܕܠܐ ܢܠܒܫܟ ܗ̣ܘ ܠܟ ܒܥܝܕܐ̈ ܥܘܢܝܬܐ : ]ܡܢ