simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܝܕ ܂ ܒܝܫܐ ܬ ܓܝܪ ܡܬܬܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܫܕܝܘ ܗܢܘܢ̈ ܟܠ ܂ ܘܗܢܘܢ̈ ܕܠܥܠ ܡܗܠܢܐܝܬ ܩܥܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ
ChronEdes ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ X0ܕܐ̇ܡܪܐ ܇ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܝܠܟ ܬܗܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܘܕܠܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܇ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܡܩ̇ܪܒܐ ܠ . Xܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ X189ܕܢܫܬܘܬܦ . ܘܡܦܪ ܓ ܟܠ ܇ ³ܒܟܠܥܕܢ ܡܬܚ̇ܠܛܝܢ ܒܨܠܘܬܐ . ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ
P:TweProph [AB] ܐܕܪܐ̈ . ܘܡܢ ܐܕܪܐ ܘܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܠܐ ܢܣܒܥܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܢܟܕܒ ܟܠ ܐܝܟ ܥܡܡܐ̈ : ܡܛܠ ܕܛܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܟ : ܘܪܚܡܬ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܕܫ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܢܬ̇ܥܢܘܐ ܇ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܪ̣ܪܗ̇ܛܝܢ ܟܠ ܕܒ̣ܚܬܐ ܡ̣ܠܝܠܬܐ ܢ̇ܣܩ . ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܥܢܘܝܢ
Sahd:BookPerf ܐܘܠܢ̈ ܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܡܛܘܠܬܗܝܢ . ܕܢܫܬܘܐ ܠܡ̇ܣܒ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ . ܒܗܠܝܢ̈ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܚܕܝܢܢ ܘܠܝܐܝܬ . ܘܗܢܝܐܝܬ
P:2Chr [AB] ܐܘܡܢܘ : ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܚܟܝܡܝܟ̈ ܟܠ : ܘܒܐܣܦܝܢܝܩܐ : ܠܡܥܒܕ ܩܠܝܕܐ̈ ܠܬܪܥܐ̈ : ܘܠܡܥܒܕ
BarṢal:LuqArabs ܐܝܟܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ³⁶ܐܝܠܢܐ ܐܘ̇ ܬܪܥܐ ܐܘ̇ ܩܝܣܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ . ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ³⁴ܡܦܢܝܢܢ . ܐܠܘ ³⁵ܠܩܝܣܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ :
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ ܒܝ ܒܡܠܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܝ ܕܛܠܐ ܟܠ ܥܠ ܐܡܪܐ̈ ܕܥܢܗ̈ ܇ ܘܐ̣ܡܪ ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃
P:Matt [AB] ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܐ ܥܒܕ ܆ ܡܬܦܣܩ ܘܢܦܠ ܒܢܘܪܐ ܀ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܠܐܒܪܗܡ . ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܕܪܓܬ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܢܨܦܐ ܒܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ X ܚܢܢ ܟܠ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܆ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ
JacSer:memEpiph ܐܝܢܐ ܕܡܬ݂ܝܒܠ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܢܥܡܕ݂ ܥܕܡܐ ܕܣܠܩ ܥܝܢܗ̇ ܟܠ ܝܘܚܢܢ ܕܡܐ ܕܚܘܝ ܠܗ̇ ܕܐܝܢܘ ܚܬ݂ܢܐ ܬܦܠ ܩܘܕ݂ܡܘܗܝ ܥܠ
PersMartKgYaz1 ܐܝܩܖܝܢ̈ . ܘܖܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ܟܠ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܘܝܕܥܬ ܕܖܒ ܗܘ ܐܝܩܖܐ ܕܠܘܬܗ ܡܢ
ActsGregPirang ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ܟܠ ܪܡܪ ܡܬܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܗ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ
sugDeath&Satan ܐܝܬܝ ܙܟܝܐ ܘܒܟ ܚܐܒ ܐܢܐ . ܒܦܝܣܟ ܐܕܡ ܕܙܟܝܬܗ ܐܘ ܣܛܢܐ ܟܠ ܕܚܐܒ . ܡܐ ܕܓܡܪ ܘܐܘܦܝ ܡܠܘܗܝ̈ ܫܪܝ ܡܨܥܪ ܡܘܬܐ ܨܝܕ
SevAnt:CathHom ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܠ ܢܝ̇ܩܪ ܠܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܟܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ
JacSer:memElijFireDown ܐܡܛܐ ܠܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܪܡ ܗܘ ܡܐܡܪܗ ܡܢ ܠܫܢܐ ܒܟ ܟܠ ܡܛܠܬܗ 5 ܪܡ ܓܠܝܢܐ̈ ܫܒܝܚ ܒܢܒܝܐ̈ ܩܪܢܝ ܕܐܙܡܪ ܠܗ ܒܟ ܝܗܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܕܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂