simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAbraham&Isaac ܫܥ ܠܝ ܚܝܪܢ̈ ܐܒܪܡ ܚܝ ܗܘ ܒܪܘܡܐ ܗܘ ܕܐܦܩܢܝ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܟܠ ܕܩܛܠܐ ܥܠܝ ܫܡܛܬ . ܚܙܝ ܥܪܒܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ̇ ܠܐܡܝ ܕܥܝܢܝܗ̇̈
sugAngel&Mary ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ ܥܝܪܐ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܠܗ ܢܪܡܪܡܘܢ ܥܝܪܐ̈ ܟܠ ܘܒܪܝܟ ܫܡܗ ܕܒܡܘܟܟܐ ܚܪ ܕܐܡܬܗ . ܡܟܝܠ ܛܘܒܐ ܠܝ ܢܬܠܢ̈
P:1Chr [AB] ܫܪܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܠܥܡܠܩܝܐ̈ : ܘܝܬܒܘ ܒܕܘܟܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܟܠ ܐܪܒܥܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܒܢܝ̈ ܐܝܫܥܝ : ܐܙܠܘ ܒܪܝܫܗܘܢ . ܘܚܪܒܘ
SynWestSyr ܬܒܪܐ . ܘܠܐ ܚ̇ܐܢܝܢ ܥܠ ܬܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܘܡܣܠܝܢ ܠܟܠ ܡܠܐ̈ ܟܠ . ܘܥ̇ܪܩܝܢ ܡܢ ܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ . ܘܕܚ̇ܩܝܢ ܡܢܗܘܢ
JacSer:memSolit ܬܓܡܝܢ̈ ܕܥܡܗܘܢ ܐܡܝܢ ܣܕܪ ܒܝܫܐ ܟܠ ܬܟܬܘܫܝܢ̈ ܫܠܝܐ ܟܠ ܩܠܚ . ( . ܒ . ) ܕܥܠ ܝܚܝܕܝܐ̈ : 1 ܪܡܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܕܡܪܢXẌ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ . ܕܠܥܓܠܐ ܕܪܚܡܘ ܟܠ ܕܗܢܘܐܠܗܟ ܕܐܣܩܟ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܬܘܕܝܬܐ ܬܬܕܒܚ ܠܟ ܐܢܬ ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܕܡܐ . . ܠܐ ܚܫܚܝܢ ܠܟ ܟܠ ܢܝܩܪܟ ܠܫܢܝ ܚܠܦ ܕܒܚܬܐ̈ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܘܒܟܠ ܩܠܝܢ̈
JnTella:ProfessFaith ܬܘܩܢܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘ݁ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ ܟܠ ܘܕܦܓܪܢܐ̈ ܗܘ݁ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܒܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ
BarEbr:CandSanc ܬܚܦܝܬܐ ܬܟܣܝܬܐ . ܕܕܐܝܟ XX ܗܢܐ ܓܝܪ ܦܐܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܡܫܡܠܝܢ̈ . ܥܪܛܠܝܐ ܬ . ܐ ܘܒܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܐܘܡܢܘ . ܘܣܛܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ ܫ̇ܩܠ ܐ ܡܡܐ ܡܢ ܠܠܝܐ ܫܥܬ ܐ ܚܕܐ ܀ ܡܪܝ ܐܦܪ ܡ ܟܠ ܒܙܒܢܢ ܗܕܐ ܗܘ̇ܝܐ ܒ· ܝܓ · ܒܚܙܝܪܢ ܂ ܘܒ· ܝܓ · ܝ ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ
CaveTreas ⁵ܓܢܣܐ̈ ⁶ܡܫܚܠܦܝ̈ ܚܙܬ̣ܐ . X ܗܠܝܢ ⁷ܕܪܚܫܝܢ ⁸ܘܛܝܣܝܢ ⁹ ܟܠ ( 22 ) ܘܒܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ ܦܩ̣ܕ ܠܗܘ̇ܢ ²ܠܡܝܐẌ . ܘܐܘܠ̣ܕX