simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܐܫܕܪܟ ܬܐܙܠ : ܘܟܠ ܕܐܦܩܕܟ ܬܡܠܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܠ ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ
P:Sam [AB] ܫܢܐ ܒܫܢܐ : ܒܙܒܢܐ ܕܣܠܩܐ ܗܘܬ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܗܟܢܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܡܪܒܥܗ̇ . ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܦܢܢܐ
SergStyl:epLuqJew ܒܘܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܆ ܩܕܝܫܐXX ܠܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ . ܘܕܢܩܪܒܘܢ ܟܠ ܡܬܓܠܐ . . 5ܘܕܡܬܓܙܪ ܘܡܬܩܪܒ ܒܗܝܟܠܐ . ܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ .
JacSer:memElishCapSam ܛܒܬܐ̈ ܡܬܝܗܒܢ̈ ܠܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܕܝܠܢ ܐܢܝܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܝܗܒܐ ܥܘܬܪܐ̈ ܘܓܙܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܠܕܫܡܥ ܠܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ
JnEph:EccHist ܓ̇ܒܝܢ̈ ܆ ·X ܙXܝ ܚ̇ܘܝܘ ܗܦ̣ܟܬܐ ܘܐܬܬܣ̣ܝܡܘܢ ܒܬܪܗܘܢ ܟܠ ܇ ܘܬܘܒ ܕܟ̣ܪܟܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X ܠܝ ܥܘܬܪܐ : ܘܐܬ̇ܦܪܦܥ ܘܐ̇ܚܕܐ ܘܐ̇ ܓܚܟ ܆ ܘܐ ܟܠ . ܕܐ̇ ܫܬܪܬܚ ܒܡܪܗܛܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܘܐܬ̇ܒܣܡ ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ
sugSoul&Body ܒܝܫܬܐ̈ ܡܢܟ ܢܒܥܝ̈ ܘܥܠ ܡܢܐ ܒܝ ܡܬܥܕܠܬ ܦܓܪܐ ܐܚܝܢܬܐ ܟܠ ܢܦܫܐ ܐܚܝܢܬܐ ܐܢܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܫܠܝ ܘܐܢܬ ܕܚܝܚܐ ܠܡܘܢ ܕܪܫܬ .
MartStPhokSinop ܐܢܫ . ܒܥܠܡܐ ܠܣܢܝܩܐ̈ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܥܕܪܢܐ ܥܬܝܪܐܝܬ . ܟܠ ܫܿܩܠ ܢܝܪܗ ܥܠ ܟܬܦܬܗ̈ ܒܕܚܠܬܐ . ܘܓܒܪܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܨܝܕ
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ ܗ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܟܠ ܡܫܐ ܠ ܠXܝ ܘܐܡܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ . ܐ ܠܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܨܒܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܐܘܡܢܐܝܬ 0 X2X7ܘܬܩܢܐܝܬ . ܠܐܓܘܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܕܒܫܘܠܡ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܘܒܫܘܪܝܗܘܢX : ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡܢ
JacSer:memJudgSolom ܕܪܝܢ̈ ܫܩܠܝܢ ܥܘܬܪܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܕܥܘܬܪܟ ܬܩܝܦ ܘܓܙܟ ܟܠ ܬܪܘܨܝܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܝ ܠܘܩܒܠ ܢܝܫܐ ܕܡܩܦ ܠܝ ܒܗ̇ ܗܐ
ChalcedWrit ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ : ܫܐܝܠܝܗܝ ܟܠ ܟܕ ܡܣܬܓܦܐ ܗܝܡܢܬܐ ¹ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . X ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܚܪܢܐ . . X
BarBahl:SyrLex ܨܒܘܐܢ ܥܠ ܝ̇ܪܬܘܬܐ ܘܐܢ ܥܠ ܬܒܥܬܐ̈ ܘܐܢ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܘܐܢ ܟܠ ܕܬܒܥܬܐ ܆ ܐܓܘܓܐ ܗ ܐܘܪܚܐ . ܐܓܝܓܘܣ ܗ ܐܘܪܚܐ ܕܥܠ
P:John [AB] ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
JacSer:memCharThatEzekSaw ܡܢ ܕܒܪܐ ܐܝܟ ܕܒܪܝܬܝܗܝ ܘܠܐ ܢܫܬܚܠܦ ܛܟܣܐ ܪܚܝܡܐ ܟܠ ܚܐܪܘܬܐ ܒܨܠܡܟ ܡܠܠ ܕܩܢܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܢܩܘܐ ܒܕܝܠܗ
P:Ps [AB] ܕܐܣܬܥܪ ܒܚܫܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܡܢܐ ܪܓܫܘ ܥܡܡܐ̈ : ܟܠ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܬܐܒܕ .   ܡܬܢܒܐ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܠ ܢܝ̇ܩܪ ܠܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ
Ps-JacSer:SyrSongAlex . . . ܚܫܟܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܘܡܫܬ ܓܫ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܚܟܝܡܐ̈ . : ܟܠ . ܪܒܐ ܥܝܢܐ̈ ܘܡܫܬ ܓܫ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܡܬ . . . ܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܐܬܓܠܝܘ ܟܠ Xܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܘܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝ̣ܬܐܐܬܐܡܪ
EliaNis:Chron ܩܘܦܣܐ ܡܐܐ ܙܘܙܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ ܦ̣ܬܚ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܛܪܣܘܣ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܕܦXܢ ܝܪXܟX] ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܒܪܕܐ ܒܒܓܕܕ ܕܬܩܠ ܗܘܐ