simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܪܥܐ ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܡܬܚܐ ܕܛܘ̇X [ . . . ]ܟܡܐ ܟܠ . ܠܐ ܡܨܝܐ ]ܕܛܘ̇X ܘܡܬܚܐ ⁵[ܢܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܚܕܪܝܗܘܢ̈ ܐܣܛܘܐ̈ . ܒܬܐ̈ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܕܝܘܐ ܐܘ ܡܢ ܪܘܝܘܬܐ . ܟܕ ܚܫܟ ܐܬܪܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܩܛܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܐܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܟܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܒܣܪܗ ܚܙܐ ܚܒܠܐ .
sugChurch&Zion ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܘܐܦ ܣܒܪܢܝ ܕܝܪܬܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܡܘܪܬ ܠܝ ܥܕܬܐ ܝܗܒ ܟܠ ܨܗܝܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܡܘܫܐ ܣܠܩ ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܟܬܒ ܝܗܒ ܠܝ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܢ̇ܦܠ ܬܚܝܬ ܒܥܬܐ ܟܠ ܓܠܝܐܝܬ ܕܡܬܩܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܘܟܝܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܟ .
P:Isa [AB] ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ : ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܡܢ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ ܘܥܕܡܐ ܟܠ ܠܒܣܬܪܟܘܢ . ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܬܒܠܥܘܢ : ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ .
BarḤadbš:FoundSch ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ ܝ ܡܬܥܘܟ ܡܢ ܕܝܠܗ ܀ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܚܟܡܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܝܬܐ . ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ ܚܝܠܗ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ .
SevAnt:CathHom ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡ̇ܩܒܠ . ܠܗ̇ܘ ܩܪܝܢܐ ³ܕܒܝܠܝܐ . ܟܠ ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ · ܆ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܗܟܝܠ ܠܐ ܐܪܝܡ̣ܬܗ̇ ܠܗܦܟܬܐ ܡܢ ܟܬܒܘܢܟ ܝ · ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܣܝܡܬܐ̈ ܘܓܙܐ̈ ܘܥܘܬܪܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܢܗܪܬ݀ ܢܦܫܗ ܟܠ ܒܡܠܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܡܘܫܐ ܡܥܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܣܡ ܒܟܬܒܗ 44 850
Tim1:Epist ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܡܗܕܪ : 10ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܡ̇ܢ ܒܡܦܪ ܓܘܬܐ ܟܠ . 1 , 2ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |ܩ |T 152ܕ ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ
P:Deut [AB] ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܚܕܥܣܪ ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ : ܡܠܠ ܡܘܫܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:Ezek [AB] ܦܬܓܡܝ̈ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ : ܩܒܠ ܒܠܒܟ ܘܫܡܥ ܒܐܕܢܝܟ̈ . ܘܙܠ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܒܪܢܫܐ :
P:Num [AB] ܕܟܪܐ ܠܪܝܫܝܗܘܢ̈ . ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܟܠ ܕܢܦܩ ܟܠ : ܠܫܪܒܬܗܘܢ̈ : ܠܒܝܬ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ :
BarṢal:LuqArabs ܐܝܟܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ³⁶ܐܝܠܢܐ ܐܘ̇ ܬܪܥܐ ܐܘ̇ ܩܝܣܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ . ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ³⁴ܡܦܢܝܢܢ . ܐܠܘ ³⁵ܠܩܝܣܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܕܐܡܪܐ ܐܢܬܝ ܠܝ : ܐܥܒܕ . ܘܢܚܬܬ ܠܐܕܪܐ : ܘܥܒܕܬ ܟܠ ܡܐ ܟܠ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ : ܘܗܘ ܢܐܡܪ ܠܟܝ ܡܐ ܕܬܥܒܕܝܢ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ :
P:Neh [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܚܠܦ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܨܚ ܐ ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܡܥܬ ܡܠܬܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܥܒܕܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܠܝ ܐܠܗܝ ܠܛܒ :
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܠܫܢ ‏ ‏ܡܢ ܥܒܪܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ . ‏ ‎ [2]‎‏ܕܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܟܘܠ ܒܪܘܟ . ܡܢ ܐܪܒܥ̈ ܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܗ [ܢ]ܘܕܐ
Eph:madVirg ܕܩܕܝܫܝܢ̈ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚ ܟܠ ܒܕܘܒܪܐ̈ X ܕܠܐ ܢܠܒܫܟ ܗ̣ܘ ܠܟ ܒܥܝܕܐ̈ ܥܘܢܝܬܐ : ]ܡܢ
ChalcedWrit ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ : ܫܐܝܠܝܗܝ ܟܠ ܟܕ ܡܣܬܓܦܐ ܗܝܡܢܬܐ ¹ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . X ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܚܪܢܐ . . X