simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܘܪܚܡܬ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܕܪܐ̈ .
P:Acts [AB] ܝܗܘܕܝܐ̈ ܁ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ
Nars:memCreat ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ
P:Deut [AB] ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ
EliaNis:Chron ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܝܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ
sugTwoThieves ܕܩܝܪ . ܡܠܐ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ
IšoMerv:ComOT ܐܬܥܒܕ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ .
JacSer:memNativ ܚܦܝܛ ܐܢܐ ܠܡܓܡܪ ܟܠ ܨܒܝܢܝ̈ ܠܡܢܘ ܟܐܒ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ . ܟܠ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇
IsaacNin:DiscColl . ܕܝܕܥ ܕܠܘ ܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܛܐ ܠܨܠܘܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܡܕܡ ܆ ܘܐܠܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܘܚܝܠܐ̈
ActsSlaveChrist ܐܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܟܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܝܫ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܕܪܝܢ̈ 80 ܕܒܗܘ
Eph:madCrucifix ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈
ActsMari : ܦܪܩ ܡܢܗ ܟܠ ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ
ThdrMops:ComPs ܘܚܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ X[ .
JacSer:memCharThatEzekSaw ܡܘܗܒܬܟ ܢܩܘܐ ܒܕܝܠܗ ܟܠ ܡܢ ܕܒܪܐ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ