simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܓܒܝܢ̈ ܒܙܢܝܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܨܒܬ ܗܘܐ̣ ܗܢܕܝܢ ⁷ܒܡܠܬܐ ܟܠ ܆ ܦܓ̇ܥܬ ⁵ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ⁶ ܒܓܒܪܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܕܡܪܢXẌ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ . ܕܠܥܓܠܐ ܕܪܚܡܘ ܟܠ ܕܗܢܘܐܠܗܟ ܕܐܣܩܟ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇ . ܘܟܠ ܡ̇ܝܢ ܕܐܫܟܚ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ̇ . ܟܠ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ .
Hom6thCent . ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ ܚܘܝ ܕܩܕܡ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܒܒܣܪ ܆ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܕ̇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܐܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܟܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܒܣܪܗ ܚܙܐ ܚܒܠܐ .
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈· ܡܢ ¹ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܬ̣ܟܪܙ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܆ ܘܠܐ ܠܡܬ̇ܚܫܒܘ ܡܕܡ ܇ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܟܠ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܐܪܙܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܐܬܓܠܝܘ ܟܠ Xܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܘܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝ̣ܬܐܐܬܐܡܪ
JacSer:memWomJesusMet ܥܡܡܝܢ̈ ܡܢܟ ܢܕܠܘܢ : ܒܨܪܐ ܗܘ ܫܩܠܝܢ ܡܢ ܡܡܘܠܝܟ̈ ܟܠ ܣܢܝܩܐ̈ ܬܘܒ ܢܣܬܡܟܘܢ ܡܢ ܦܘܪܢܣܟ ܀ ܝܡܐ ܐܢܬ ܪܒܐ ܘܟܕ
Eph:memHom ܨܦܬܐ ܘܐܣܘܪܐ̈ ܕܟܠ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܦܣܝܩܝܢ ܘܫܕܝܢ ܠܟܠ ⁷ܡܢܗ ܟܠ ܘܕܕܘܒܪܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ 25ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܟܪܐ̈ ܡܬܚܪܪ ܪܥܝܢܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ : ܫܐܝܠܝܗܝ ܟܠ ܟܕ ܡܣܬܓܦܐ ܗܝܡܢܬܐ ¹ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . X ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܚܪܢܐ . . X
JacSer:Epist ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ̈ ܗܘܘ̈ ܇ ܘܒܪܝܫ ܚܨܪܗ ܡܝܐ̈ ܫ̇ܐܠ ܗܘX ܂ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܗܘܬ ܐ̇ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܪܡ̣ܐ ܗܘܐ ܂ ܘܬܫܝܩܐ̈ ܡܢ
SynWestSyr ܦܢܝܢ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝܓܐܘܪܓܝ ܕܒܟܦܪܢܒܘ ܟܠ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ . ܘܚܣܝܐ̈ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܥܡܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
Eph:madFaith ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ ܡܙܝܓ ܥܡ ܝܠܘܕܗ Xܝ ܐܝܟܢܐ ⁴ܬܒܥܝܘܗܝ ܟܠ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܗܟܝܠ . ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܫ̇ܡܥܝܢ ܚܢܢ : ܟܠ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܇ ܬܪܝܨܐ̈ ܢܥ̣ܒܕ ܫܒܝܠܗ̈ ܕܝܠܗ ܀ ¹ܡܢ
Eph:madParad&LuqJul ܠܣܦܪܘܗܝ̈ ܫܡܝܢܐ̈ X ܪܒܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܬܠܡܕܢ ⁴ܠܝܘܠܦܢܗ ܟܠ ܕܦܪܕܝܣܐ² ܥܠ ܩܠܐ ܕܕܝܢܐ ܕܫܪܒܬܐ³̈ 1ܡܘܫܐ ܡܬܠܡܕ
JacSer:memPraisTab ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܗ ܡܢܟ ܚܝܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܕܠܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ ܟܠ ܣܘܢܩܢܝܗܘܢ̈ : ܘܐܢܬ ܗܘ ܡܡܠܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܚܘܣܪܢܝܗܘܢ̈ ܀
P:Gal-Eph [AB] ܒܣܪ . ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܥܝܢܢ ܕܢܙܕܕܩ ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܐܫܬܟܚܢ ܠܢ ܐܦ ܟܠ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܠܐ ܡܙܕܕܩ
DidascApost ܐܫܛܪܐ ²X²ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܘܢܘ ܝܬܡܐ̈ ܟܠ . X¹⁸ܘܬܘܒ ²¹⁹ܐܡ̣ܪ ܆ ²²⁰ܦܨܘ XX¹ܠܛܠܝܡܐ̈ . ܘܦܣܘܩܘ