simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܒܝܢ̈ ܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ ܗ̇ܘ 20 ܕܐܡܝܪ ܥܠܘܗܝ . ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܡܕܡ ܟܠ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܓܝ ܠܢ̇ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܢܬ̣ܦܢ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ̣ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ . ܦܘܪܫܢܝܗ̇̈ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܟܣܝܐ̈ ܘܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ̈ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
JacSer:memCharThatEzekSaw ‌ܐܢܫ ܘܐܝܢܐ ܕܚܟܝܡ ܘܕܠܐ ܚܟܝܡ ܘܫܪܝܘ ܫܕܝܢ ܗܘ ܙܛܡܐ ܗܘ ܟܠ ܢܦܫܗ 525 ܘܢܦܠܐ ܡܠܬܗ ܬܚܝܬ ܥܕܠܝܐ ܕܡܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܕܫܗ̇
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܠܐ̈ ܝܘܣܬܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟ : ܟܕ ܠܘܬ ܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝܨܝܦ ܐܢܬ : ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܡܐܠܠܘܢ ܡܬܬ . ܢܝܐ ܐܘ ܫܘܢܐ : ܒܗ̇ܝ ܕܚ̇ܙܐ ܠܟ ܕܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܐ ܝ ܕܩܢܝܢ ܗ̣ܘܘ̣ ܂ ܘܠܐ ܣܦ̇ܩ ܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܬܬܒܥܝܢ ܟܠ Xܢ ܥܣܪܐ̈ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܟܕ ܐܦ ܡܙܒ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܗܢܘܢ ܛܝܝܐ̈
JnEph:EccHist ܕܡܫܬ̇ܘܬܦܝܢ ܠܗܘܢ ܂ ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܠܚܕ ܫ̣ܪܘ ܘܐܚ̣ܪܡܘ ܡܢ ܥܕܬ ܐ ܇ ܥܡ
SynWestSyr ܟܠܗ ܠܝܬ ܠܗ̇ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܬܬܣܪܚܐ . ܠܘ ܒܫܡܐ ܕܡܕܒܚܐ ܟܠ ܕܡܫܡܫܢܝܬܐ ܕܬܥܒܕ ܒܥܕܬܐ . X ܝܥܩܘܒ . ܫܘܠܛܢܐ ܒܡܕܒܚܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܣܦܪ ܩܠܦܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܪܫܝܡ ܥܠܘ ܣ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܟܠ ܘܐܦ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ . ܛܘܒܢܐ ܫܡܐ ܠܗ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ
BarBahl:SyrLex ܣܘܥܪܢܝܢ̈ . ܘܬܘܒ ܕܠܩܘܒܠܐܝܬ ܡܬܦܪܫܐ ܬܘܕܝܬܐ . ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܒܦܘܡܗ . ܟܕ ܡܫܪܪ ܒܢܦܫܗ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܘܕܐ . ܘܗܘܝܐ ܗܕܐ ܐܦ ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܗܒܬ ܠܗ . [X]ܐܬܩܒܥ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܙܩܝܦܐ ܒܥܕܢ ܫܬ ܫܥܝܢ̈ ܟܠ ܕܗܢܐ ܆ ܗܕܐ ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܐܫܘܝܬܗ ܆ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
PhiloxMab:epMonksSen ܗܪܛܝܩܘ̈ ܡܛܥܝܢܐ̈ . ܥܠ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܝܕܘܥܐ̈ ܣܒܪܝܢ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܟܠܐ̈ ܀ ܥܪܘܩܘ ܗܟܝܠ ܐܘ ܒܢܝܐ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܇ ܡܢ
Shub:BookGifts ܒܝ̣ܫܢ̈ ܘܟܠ ܛܢܦܘܢ̈ ܣܥܪܬܘܢ . ܘܗܘܝܬܘܢ ܠܗ ܦܠܚܐ̈ ܟܠ ܕܠܐ ܪܚܡ̣ܝܢ̈ . ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡܪܘܕܐ ܕܥܡܟܘܢ ܆
SevAnt:CathHom ܒܣܪ ܀ ܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐ̇ܡܪ : ܕܢܦܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘܢܐ ܗܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ ܆ ܥܠ ܩܪܝܒܐ ܆ X0ܕܝܠܗ . ܪܚܡܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܪܝܐ ܥܠ
BarKoni:Schol - ܂ ܝXܢ ܕ X ܂ ܘܒܦܠXܢX X · ܂ ܘܝܬܝܪXܬ X ܩܣܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܟܠ X ܂ XܝܝܝX ܂ ܘXܦ X ܂ ܫܘܘܙܝX X ܂ ܒܐܝܕܝXܝ̈ ܢܚܬܬ - ܥܪܝXܘ
ActsGregPirang : ²⁹²ܒܚܝܠܗ ܬܡܝܗܐ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܗ ܗܝ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܟܠ ܆ ܗܝܕܝܢ XXܣܝܒܙ ܠܘܬܗ X ²X⁰ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܐܠܗܐ ܡܪ
Babai:BookUnion ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܟܠ ܟܝܢܐ ܕܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܘܐܝܢܘ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ 0ܢ ܐܠܗܐ ܥܠ
Eph:madUnleavBread ܐܦ ܫܪܐ ܟܠ 30 ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܘܫܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܩܠܐ ܕܡܨܪܐ ܟܠ ܡܠܐܟܐ̈ 29 ܣܝܡ ܗܘܐ ܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܘܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܚܝܠܐ ܡܪܟܒ
SynWestSyr ܦܪܘܣ ܆ ܬܐܪܬܗ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܬܗܘܐ ܡܚܪܪܐ . ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܟܠ ܢܬܥܩܒ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܩܛܪܓܐ ܘܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗ . ܙ̇ܕܩ ܓܝܪ ܕܡܢ
P:Deut [AB] ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ : ܕܢܐܠܦ ܠܡܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ : ܘܢܛܪ ܟܠ ܒܣܦܪܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܟܗܢܐ ܘܠܘܝܐ . ܘܢܗܘܐ ܥܡܗ : ܘܢܗܘܐ ܩܪܐ ܒܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܝܟܠܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܕܚܠܬܗܘܢ̈ ܦܣܩ . ܡܛܠ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܟܠ ܘܩܘܪܝܐ̈ : ܒܟܠܝܠܐ̈ ܘܒܦܠܓܐ ܘܒܪܒܝܥܐ̈ . ܘܥܩܪ