simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memWomJesusMet ܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ : ܘܒܟܠ ܫܒܝܢ̈ ܡܠܦܢܘܬܗ ܥܬܝܪܐ ܟܠ ܠܡܝܬܐ̈ ܘܟܠ ܚܕܘܬܐ̈ ܠܟܠ ܕܡܥܩܝܢ ܀ ܘܟܕ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈
PhiloxMab:epPatricius ܡܐ ܕܘ̇ܠܐ ܠܟ . ܕܢܟܘܬܐXX . -- ⁴ܫܡܠܝܬ X . --³ܝXXXܩ . ܟܠ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܩܘܡ ܥܘܠ ܠܕܪܡܣܘܩ ܘܬܡܢ ܢܬܡ̇ܠܠ ܥܡܟ ܥܠ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܓܒܝܢ̈ ܆ Xܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܘܠܓܘ ܡܝܗ ܚܕ ܐܓܘܓܐ XX3ܘܠܥܠ ܡܝܗ ܟܠ ܛܘ̇X ܘܪܚܝܠ ܥܘܫܝܗ XX6ܘܡXܢܝܝܝ ܛܘ̇X ܘܕܚܝܠ ܥܘܫܢܗ ܡ
Tim1:DisputCalMahdi ܟܠܗ ܐܙܕܟܝ ܨܒܝܢܗ . 9 , 72 31ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܟܠ 45b|ܐܚܕ ܘܐܬܥܫܢ . 9 , 71ܘܐܝܟܢܐ 30ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ : ܐܢ
P:Acts [AB] ܣܟܠܘ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܓܒܪܐ ܆ ܢܩܛܪܓܘܢ . ܘܟܕ ܗܘܐ ܬܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܟܠ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܕܡܛܝܐ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܆ ܢܚܬܘܢ ܥܡܢ . ܘܥܠ
BarEbr:CandSanc ²⁵ܫ̇ܠܝܛ ܐܢܬ . ܕܥܠ ܟܠ ܬܚܘ̣ܣ ܐ . . ܣܗܕܘXܬܐ ܕܚܡܫ̈ . ܟܠ . ܟܕ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܟ . ܟܠ ܡ ܡܕܒܪ ܐܢܬ . ܘܬܘܒ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܠ
Chron1234 ܐܝܟܐ ܕܐܙ̇ܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐ ܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܕܚܝܠܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܟܠ ܘܡܠܦܢܐ̈ ܂ ܐ·ܟܢܐ ܕܛܥܢܐ̈ ܕܩܡܠܐܘܢ ܘܕܟܬܒܐ̈ ܢܟܪܟ ܥܡܗ
JacSer:memPraisTab ܡܢ ܕܠܐܝ ܒܣܝܒܪܬܢ̈ ܀ ܒܟ ܢܬܝܩܪ ܐܝܢܐ ܕܝܩܪ ܠܙܥܘܪܘܬܢ : ܟܠ ܠܐܠܗܘܬܟ ܀ ܒܟ ܢܬܒܪܟ ܟܠ ܡܢ ܕܣܡܝܟ ܥܠ ܦܬܘܪܢ : ܒܟ ܢܬܚܣܐ