simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܡܛܝܒ : ܗܘ̇ܝܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܆ ܒܙܘܚܐ ܘܒܝܘܒܒܐ ܟܠ ܆ ܠܡܩܒܠܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܒܪ ܐܠܗܐ . . 3ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ . ܘܐܦ 11ܥܘܡܩܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܐܢ ܒܪܐ . ܘܠܐ ܠܒܪܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ̣ ܐܠܐ ܐܢ 10ܐܒܐ . ܘܪܘܚܐ
BarḤadbš:Acts ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܡܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܩܛܝܢܝ̈ ܗܦܟܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ .
SevAnt:madHym : ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܒܕ ܘX ܒܝܕ ܢܒܝܐ . . ܕܝܠܝX ܐܝܬܘܗܝ ܣܐܡܐ ܟܠ ܡ̇ܠܝ ܘܢXܪ̣ . ܟܕ ܓܝܪ ܩ̇ܒ̣ܠ X ܗܘܐ ܥܘܬܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ
BarṢal:ComGosp ܃ ܂ XXܝ X ܝXܫܬܒܩܢܘܬܐ ܝܝ ܕܝXܢX ܃ X ܫܠܝܚẌ ܂ XXܝ ܟܠ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܂ ܘܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܗܝ̣ ܦܪܕܬܐ ܠܐ ܦܠܝܓܐ X X - ܥܠ
HistChurchEast ܠܫܢܐ ܡܓܕܦܢܐ ܘܡܫܥܠܝܐ ܇ ܕܡܡܠܠ ܠܘܩܒܠ ܡܫܝܚܐ . ܟܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܚܝܕܝܢ . ܐܬܦܬܚ ܕܝܢ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܝܦܪܘܣܝܐ ܆
JnDara:OnOfferings . ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܗܢܘ ܝܫܘܥ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܦܪܣܐ ¹⁴ܕܟܠܗܘܢ ܟܠ ܘܐܦ ܒܪܐ ܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܪܐ̣ ܗܢܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܬܬܩܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܙ̇ܝܢ ܬܗܠܠܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ ܢܓܝܒܘܢ ܘܢܥܢܘܢ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܟܠ ܐܠܗܝܬܐ ܕܠܐ ܟܕ ܡܫܪܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܛܒܐܝܬ ܐܫܠܡ ܂
SevAnt:madHym ܣܘܥܪܢܐ ܒ̣ܝܫܐܝ ܆ ܐܫ̣ܝܓܘX ܠܐܦܐ̈ ܡܬܝܕ ܥXܝܬܐ̈ ܟܠ ܠܟܠܗ̇ ܫܟܝܪܘܬܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ . ܘܟܕ ܡ̇ܣܛܝܢX ܐܢܬܘܢ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܐܢܫ ܣ̇ܦܩ ܕܢܥܒܕ ܐܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܡܬܬܪܝܡ ܠܗ ܠܒܗܘܢ ܟܠ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܘܒܥܘܬܪܐ ܕܩܢܝܢ ܠܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܫܟܝܚܐ ܗܕܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ : ܕܐܦ ܟܕ ܗ̇ܘܐ ܡܕܡ ܕܒܥ̇ܐ : ܢܟܬܪ ܟܠ ܡܬܗܝܡܢ ܕܗ̣ܘܐ : ¹⁰ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܝܠܬܢܐ ܘܡܫܟܚ
MartOrient . ܕܩ̇ܪܝܢܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ . ܥܒܝܕ ܠܗ ܕܝܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܟܠ . ܘܕܩܕܝܫܐ ܘܣܗܕܐ ܦܦܢܛܝܘܣ . - ܟܐ . ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܩܒܠܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܕܒܚܩܠܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܥ̣ܒX ܠܙܪܝܥܗܘܢ ܐܝܟ ܟܠ ܬܐܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܦ ܬܒ̣ܪ ܐ·ܠܢܐ ܕܬܚܘܡܝܗܘܢ̇̈ ܂ ܘܐܘܒܕ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ . ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܐܦ ܒܪܐ . ܕܐܦ ܗܘ ܗܟܢܐ ܥ̣ܒܪ . . ܕܗܝ̇ ܟܠ ܗܘ ܕܐܟܘܬܗ ܥܒ̣ܕ ܟܠ ܡܕܡ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܨ ܒܘܬ ܢܦܫܗ ܥܒ̣ܕ ܐܒܐ
JacSer:memSinWomLordForgav ܚܒܝܒ ܓܘܫܡܐ ܡܐ ܕܐܬܡܚܝ ܒܚܒܪܬܐ̈ ܡܙܝܥ ܠܗ̇ ܠܥܝܢܐ ܕܐܦ ܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܕܡܥܐ̈ ܡܐ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܡܛܠܗܢܐ ܚܒܝܒܢ̈ ܠܗ ܠܡܚܣܐ
JacSer:Epist ܒܢܝܫܐ 5ܕܙܩܝܦܗ̣ ܫܠܡ ܀ ܗܠܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܟܠ ܂ ܝܥܩܘܒ ܒܝܝܪܐ ܥܒ̣ܕܐ ܕܩܕܝܫܘܬܟ̣ ܂ ܒܝܫܘܥ ܓܡ̇ܪ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬ ܢܒܢܐ ܥܠ ܬܪܥܝܬܗܘܢX ¹ܠܐ ܡܝܬܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܟܠ ¹⁶⁵ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̣ܠܐ . ܘܒܟܠ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܗ ܡܣܬܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܪܘܣ ܚܕܝܘ ܂ ܗܝܕܝܢ ܓܒܪܝܠ ܝ ܗܫܐ ܃ ܐܝܟ ܐܝ̣ܢܐ ܕܗܘ̣ܝܢ ܟܠ ܪܚܡܐ̈ ܟܕ ܩܢ̣ܘ ܒܘܣܡܗ ܂ ܘܐܦܢ ܐܬܪܚܩܘ ܡܢܗ ܃ ܐܠܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܥܩܪܝܢ̈ ܥܡ ܦܐܪܝܗ̣ܘܢ̈ ܂ ܒܥܘܦܝܗܘܢ̈ ܘܒܐܣܟܡܝܗܘܢ ܂ ܟܠ ܝXܘܝXܝܝX ܝXܘ ܒXܢXܝX ܂ ܕܥܡܗ ܕܦܘܩܕܢܐ̇ ܐܫܘܚܬܝ ܐܪܥܐ
JnDalya:Epist ܚܙܝܐ̈ . ܗܪܟܐ ܥܠ ܬܪܥ ܪܐܙܐ̈ ܩܿܝܡܝܢ ܥܡ ܚܝܠܝ̈ ܪܘܡܐ ܟܕ ܟܠ ܣܿܓܝ ܨܡܚܐ̈ ܕܒܗ ܡܟܿܣܝ ܢܘܗܪܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢ ܚܙܿܬܐ ܘܡܢ