simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܠܗ ܗܘ ܟܦܢ ܟܠ ܐܢܫ XX ܠܠܚܡܟ
Ps-Dion:ChronZuq Xܢ ܚܝܐ̈ ܃ ܟܠ XܐܫXܚܪ- ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ ܐܢܬ̣ Xܥܠ
JulRom ܟܐܢܘܬܗܘܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ .
Ath:ExposPs ܒܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܢܪܚܡ X
BarKoni:Schol ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂ ܟܠ ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈
Eph:madCarNis [114] X 17ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܐܬܚܒܫܬ ³ܘܐܦ
Basil:SyrHex ܩܠܗܘܢ . ܡܢ ܟܠ ܩܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܬܩܢ
Eph:madFaith ܠܐ ܡܬܡܣܟܢ ܡܥܬܪ ܟܠ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܒܨܐ
AbbaIs:Ascet X ܕܫܦܪܢ̈ ⁷ ܟܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ
Eph:madCarNis 15ܠܟ ܒܝܫܐ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܪܘܩܐ ܕܚܡܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܡܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܒ̣ܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܀
JnEph:EccHist ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܓ̇ܒܝܢ̈ ܚ̣ܕܝܪܝܢ ܠܢ
JacSer:Epist ܂ XX ܣܥܪ ܟܠ ܒ̇ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܝܠܗ ܂
EliaAnb:BookExer&Cent ܀ |ܣܐ ܀ ܟܠ ܣܝ̣ܡܬܐ ܡܩܘܝܢܝ̣ܬܐ ܆
BarKoni:ScholUrm . ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܟܠ ܡܕܡ ܣ̣ܥܪ ܘܚܙܐ
AbbaIs:Ascet . X ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܫ̇ܐܠ ܐܢܐ