simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] . ܘܥܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܟܠ ܐܒܢܝܢ̈ ܚܕܬܝܢ ܘܥܬܝܩܝܢ
P:Ps [AB] ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܢܦܠܝܢ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܫܘܩܪܐ :
P:Ps [AB] ܒܦܘܡܝ : ܘܢܒܪܟܘܢ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ :
PhiloxMab:Disc ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܬܐܟܘܠ ܟܠ ܡܕܡ ܘܠܐ ܬܬܚܝܒ
PhiloxMab:Disc ܘܥܡܠܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ
P:Sam [AB] . ܘܩܡܘ ܟܠ ܓܒܪ ܚܝܠܬܢ :
P:Sam [AB] ܕܛܠܩܬ ܠܡܐܡܪ ܠܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܒܩܪܒܐ
P:Sam [AB] : ܝܗܝܒ ܠܟ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܡܦܝܒܫܬ
P:TweProph [AB] ܐܫܘܕ ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ : ܘܢܬܢܒܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ .