simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܘܒܛܝܠ ܠܗ ܣܓܝܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܘܒܗ̇ܝ ܕܩܪܝܒ ܠܟܠ ܆ ܟܕܚܒ̇ܫ ܠܟܠ ܟܠ ܡܫܬ̇ܒܚ ܕܡܬܙܝܥ ܐܠܗܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬܝ ܟܠ ܠܗܘܝܐ ܇ ܘܐܚܝܕ
BarBahl:SyrLex ܐܡܪܐ ܕܐ̇ܟܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ فكلّ حمل اسود في الضأن يعني ܟܠ ويقال اَملَج زعم ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟ̇ܟ̇ܠܢܐ المنمّر ܨ
BarḤadbš:FoundSch ܐܝܟ ܪ ܓܬܗܘܢ : ܘܢܚܘܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܝܒܐ ܕܠܘܬ ܪܒܝܗܘܢ : ܟܠ ܘܢܚܬܘܢ ܠܐܪܥܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܫܠܛܘܬ ܚܐܪܘܬܐ : ܕܢܓܡܪܘܢ
Eph:madFaith ]ܫܠܡ²[ ¹[X ]ܒܪ ܩܠܗ ܡ 1ܡ̣ܢܘ ܡܨܐ ܕܢܦܪܘܥ ܕܐܪܟܢܬ ܟܠ ܢܦܫܐ ܢܬܐܒܠ ܕܐܡܪܚܢܢ ܥܠ ܒܪܗ ܕܒܪܘܝܢ ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ
BarKoni:Schol ܐܝܕܐ ܕܝܪ ܂ ܥX ܕܦܐܝܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܛܝܬܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܘܠܐ ܟܠ ܝ· ܐܝܢ ܂ ܒܟܝܢܗ ܕܝܢ ܠܐ ܂ ܟܠ Xܝܪ ܂ Xܝ XܠXX Xܝܒ̇X ܂
SevAnt:CathHom ܓܢܣܐ ܘܟܠ ܩܘܡܬܐ ܆ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܚܠܝ̣ܛܐܝܬ ܫܛܝ̣ܚܝܢ . ܝ ܟܠ ܘܟܕ ܠܚܘܠܡܢܐ ܩܠܝܠܐ ܡܫ̣ܬܘܐ ܟܠ ܚܕ ܐ̇ܙܠ . ܘܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܆
JacSer:memLord'sPrayer ܙܟܘܬܐ̈ ܕܬܣܒ ܐܢܝܢ 725 ܦܨܢܝ ܡܢܗ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܢܣܝܘܢܐ ܒܪܚܡܐ̈ ܦܨܢܝ ܡܢ ܣܛܢܐ ܕܡܬܟܬܫ ܥܡܝ ܕܠܟ ܫܦܝܪܢ̈
SevAnt:CathHom ܐܡ̣ܠܟ ܇ ܐܡ̣ܠܟ . ܘܐܬ̇ܥܫܢ ܒܝܕ ܩ̣ܝܡܬܐ ܇ ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܟܠ ܫ̣ܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܠܦܝܢ ܘܡ̣ܝܬ ܚܘܝ ܇ ܕܥܠ ܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ
BarBahl:SyrLex ܒܝܫܢ̈ يفكرون فيّ يهتمّون بي . ܡܬܪܢܝܢ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܟܠ ܥܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܬܪܢܝܢ ܥܠܝ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ· ܘܠܥܘܬܪܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛ̣ܫܝ ܗܘܐ . ܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܟܠ ܒ̇ܪܝܬܐ ܡ̣ܫܝܛܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܘ ܡܪ̣ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇
IšoMerv:ComOT ܥܡܡܝܢ̈ . 1]ܝ [ܚܓܐ ܠܟܢܘܫܝܐ ܩ̇ܪܐ ܟܬܒܐ ܒܟܠܕܘܟ . ܐܢ ܟܠ ܕܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܝܣܪܝܠ . ܟܐܡܬ ܕܡܝܩܪ ܘܚܒܝܒ ܥܠܝ . X ܡܢ
JacSer:memLord'sPrayer ܛܒܬܐ̈ ܢܫܬܟܚܢ̈ ܠܟ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܠܟ ܗܘ ܡܠܦ ܟܠ ܢܟܠܐ ܐܢܘܢ ܥܠ ܗܝ ܐܒܘܢ ܐܠܦܟ ܕܬܩܪܐ ܒܪ ܐܠܗܐ ܕܒܫܡܗ ܕܐܒܐ
HomEpiph . ܐܝܟ ܦܠܚ̇ܐ ܢܡܘܣܐ ܢܛܕ̇ ܘܐܝܟ ܐܡܪܐ ܒܕܒܝܚܘܬܗ ܘ̣ܠܐ ܟܠ . ܦܠܚ̇ܐ ܗܘ̣ ܡܛܠ ܕܢܛܪ ܢܡܘܣܐ . ܐܡܪܐ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܐܬܢܟܣ ܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܢ . ܕܢܣܝܡ ܢܦܫܗ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ XXXX ܟܠ ܇ ܝ¹ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܨܝܕ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܘܐܠܗܝܬܐ̈ . ܘܡܬܒܥܐ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝ̈ . ܘܐ̇ܚܕܐ ܒܚܕܘܬܟ̣ X ܘܐ̇ܫܬܒܚ ܒܡܠܟܘܬܟ . X ܟܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܝܬ ܒܘܬܐ ܕܒܟܬܐ ܆ ܕܐ̇ܚܙܐ ܒܛܒܬܐ̈ ܕܓܒܝܟ̈
JacSer:Epist X 1ܛܘܪ ܕܪܡ̇̈ ܘܬܚܝܬ ܟܠ 1ܐܝܠܢ ܕܥ̇ܒܝܛ ܂ ܘܐܬܩܛܪ ܬܓܐ ܟܠ ܛܘܪܐ̣̈ ܂ ܐ ܟ ܥܢܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܪܥܝܐ ܂ ܘܣܝ̇ܡܐ ܒܣܡܐ̣̈ ܂ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܕܚܝ . ‏ ‏ܠܗܕܐ ܕܡܘܬܐ ܩܪܝܐ ܠܢ ܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ . ܘܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܟܠ ܐܡܪܬ . ܕܠܐ ܬܥܠܝܘܗܝ ܠܥܒܕܟ ܒܕܝܢܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܙܟܐ ܩܕܡܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܘܪ ܕܪܡ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܕܝܣܐ ܆ ⁸ܐܠܐ ܐܬܪܐ ܗܘ ܗܢܐ ܥܡܝܩܐ ܟܠ ܇ X ܥܕܝܢ ⁵ܕܝܢXX ܐܡܪܢܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܪܡܐ ܕܪܡ ܡܢ
P:Num [AB] ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܒܛܐ ܕܐܝܣܟܪ : ܟܠ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ :
Ath:Treatises ܘܡܫܬܥܒܕ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܐܝܟ ܕܡܪܩܠܘܣ ܘܦܘܠܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܥܒ̣ܕܐ ܠܐ ܡܣܬܓܕܢܐ . ܣܓܕ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܕܚܠ ܥܡ