simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܨܦܬܐ ܘܐܣܘܪܐ̈ ܕܟܠ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܦܣܝܩܝܢ ܘܫܕܝܢ ܠܟܠ ⁷ܡܢܗ ܟܠ ܘܕܕܘܒܪܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ 25ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܟܪܐ̈ ܡܬܚܪܪ ܪܥܝܢܐ ܡܢ
P:John [AB] ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܘ ܟܬܒܐ̈ ܆ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܕܡܝܐ̈ ܟܠ ܝܫܘܥ ܘܩܥܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܐܢ ܐܢܫ ܨܗܐ ܁ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܂ ܘܢܫܬܐ .
IšoMerv:ComPs ܦܪܘܣ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܓܡܪܝܗ̇ ܒܥܒ̇ܕܐ ܀ . ܩܒ . [3]ܡܛܠ ܕܓܡܪܘ ܟܠ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܝܫܐ ܕܨܒܝܢܗ ܐ̇ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܩ ܘܐܘܒܕ ܆ ܘܠܘ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܒܘܟܪܐ ܦ̇ܬܚ ܡܪܒܥܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܦܘܪܩܢܐ̈ ܟܠ ܐܢܐ̇ ܗܐ ܢ̇ܣܒܬ ܠܠܘܝܐ̈ ܡܢ ܒܝܢܬX ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܚܠܦ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ XX ⁸ܐܝܬܘܗܝ XX ⁷ܐܝܬܘܗܝ XX ⁸ܕܩܢܝܢ X X ⁵ܝ̇ ⁴ X ܟܠ ܇ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢX ܗܘܘ ܕܩܢܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܐܘ ܒܬܐ̈ ¹0
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܢ ܘܡܬܥܒܕ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܕܢܐ ܗ̣ܘ ܕܥܒܘܕܗ . ܟܠ ܒܝܕܥܬܐ ܆ ܡܥܗܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܚܝܐ̈ X⁸ 6ܘܥܡ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܦ
SynOr ܕܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܪܐ ܆ ܢܬܢܛܪ ܠܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܠ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܠܡܒܓܢܘ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܕܝܠܗܘܢ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܪܘܣ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܘܐܢܫܝܬܐ̈ . ܩܕܝܡܐ ܝܕܝܥܐ ܕܟܠܗܝܢ ܟܠ . ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܪܢܫܐ . ܡܢ