simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܫܡܗܐ̈ Xܐܡܝܪܢ ܠܐܒXܬܐ̈ ܂ ܐܦ ܗ̇ܘ ܟܠ ܃ ܒܗ̇ ܟX ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܠXܐ ܗܘ ܥXܐ ܠܢ ܕܢܬܪܥܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܡܚܡܣܢ ܗܘܐ ܒܡܠܐ̈ ܡܕܡ ܂ ܡܢ ܗܕܐ ܝ ܐܢܚܢܢ ܟܕ ܟܠ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܃ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܠܚܕ ܣܛܪ ܡܢ
JacSer:Epist ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘ̣ܗܝ ܂ ܕܢܫܢܐ ܝܝ ܝXܩܪܒܢ̈ X X - Xܢܐ X X - ܟܠ ܠܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܨܒܝܢܐ ܫܦܝܪܐ̇ ܂ ܕܡܫܡܫ ܠܐܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ̣ ܂
JacSer:memProphElij ܒܝܫܬܐ̈ ܐܠܐ ܠܡܚܪ 950 ܒܗܢ ܥܕܢܐ ܐܥܒܕܝܗ̇ ܠܢܦܫܟ ܐܝܟ ܟܠ ܡܩܒܠܝܢ ܬܘܒ ܕܒܚܝ̈ ܘܢܕܪܝ̈ ܐܝܟ ܕܡܥܕܝܢ ܘܣܥܪܝܢ ܨܝܕܝ
LiberGrad ܟܠܗ ܠܐ ܡܫܟܚ : ܒܪܡ ܒܡܕܡ ܡܕܡ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܣܬܪܩܘ ܘܐܬܩܕܫܘ ܟܠ : ܕܡܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܥܡܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ : ܢܥܒܕ ܒܗܘܢ ܨܒܝܢܗ : ܐܦܢ
JacSer:memElishAppSaints ܩܕܝܫܐ̈ 40 ܘܠܐ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܓܢܐ ܡܢܗܘܢ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܚܙܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܡܪܝܐ ܚܙܝܢ
JnDalya:Epist : ܒܐ ܠܗܐ ܗ̇ܪܓ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܆ ܐ ܠܗܝܐ ܐܢܬ 10ܘܕܡ̇ܐ ܠܐ ܠܗܐ ܟܠ ܐ ܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ
JnDalya:Epist ܙܘܥܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܥܡܗ ⁸ܥ̇ܡܘܪܐ̈ . ܐܠܐ ܢܦܪܥܟ ܡܪܢ ܟܠ ⁷ܚ̇ܠܛ ܐܢܬ X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܇ ܡܫ̇ܢܐ
SevAnt:CathHom ܡܐ ܕܩ̣̇ܢܐ ܗܘܐ . ܟܕ ܬܐܬܐ ܗܘܬ ܐܢܢܩܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܠܐ . . ܡܬܬܩܪܒܢܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܟܠܕ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܥܒܕܐ ܛܒܐ ܆ ܨܒ̣ܐ ܬܘܒ ܕܢܒܢܐ ܕܝܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܡܒܥܕܬܐ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܐܬܬܠܡܕܘ : ܘܬܪܨ ܘܗ̇ܕܝ ܘܕܒܪ ܠܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܢܐ ܢ̇ܦܩܝܢ XܘܒX ܒXܝX ܝXܠXܝX· XXܝX ܟܠ ܃ ܘܫܒܝܥܝܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡܢܬܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂
SevAnt:Epist ܆ ܕ ܡܕܡ . ܟܕ ܓܝܪ ܫ̇ܩXܥܝܢܢ ܒܪܐ ܆ ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܐܒܐ ܆ ܒܪܐ ܟܠ ܡ̇ܥܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܒܟܠ ܡܣܬ̇ ܟܠܝܢܢ . ܕܒܪܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܕܐܒܐ .
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܘܡܬܪܚܡ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܘܐܬܥܠܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܗܘܐ ܥܡ ܡܪܢ ܒܪܘܚ ܘܥܒܕ
Chrys:ComJohn1 ܡܠܝܢ̈ ܡܗܦܟ ܐܢܐ ܕܠܟܠ |ܟܐܒܝܢ̈ ܥܗܢܢ̈ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܟܠ ܐܢܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܪܥܝܢ ܘܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܚܠܝܡܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܨ̇ܒܪܐ XXX0 ܣܟܠܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗܘܢ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܘܝܫܘܥ ܇ ܘܬܘܒ ܗ̣ܘ ܐܫܬܘܕܝ ܕܗ̇ܘܐ ܥܡ
Eph:Adden ܚܙܝܗ̇̈ XXX ܚܙܝ ܡܪܝ ܕܐܢܐ ܛܠܝܡܐ ܐܢܐ ܘܛܥܝܢܐ ܐܢܐ ܟܠ ܩܠܐ ܕܡܒܙܚܢܐ̈ ܡܪܝ ܠܐ ܬܫܒܘܩܝܗ̇ ܠܐܡܬܟ ܕܡ̇ܗܠܝܢ ܒܗ̇
DionAr:MystWritings . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܢܗܝܢ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܇ ܝܠ̣ܦ ܘܝܕܥ̣ ܐܢܝܢ̈ ܡܕܥܐ ܟܠ ܠܢ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܟܠ ܩ̣ܕܡ ܕܢܗܘܐ
Eph:madCarNis ܘܠܐ ܐܝܬ ܕܩ̇ܛܠ ܠܗ ܕܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܡܘܬܗ ܣ̇ܓܝ ܕܚܝܠ ܩܛܠܗ ܟܠ 12ܣܒܐ ܕܟܠ ܡܘܡܝܢ̈ ܡܘܒܠܐ ܗܘ ܕܥܩܬܐ̈ ܠܡܘܬܗ ܡܣ̇ܟܐ
Ath:Inc ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬ̇ܐ ܗܘܐ . ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܕܗܢܐ ܒܠܚܘܕ . ܥܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ
JacSer:memPraisTab ܒܘܣܡܝܢ̈ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ : ܕܥܠ ܟܠ ܀ ܐܢܬ ܗܘ ܡܬܪܣܝܬ ܐܢܬ ܗܘ ܡܚܝܬ ܐܢܬ ܙܐܢ ܐܢܬ : ܘܡܢܟ ܐܢܘܢ