simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܬܡܝܗܬܐ̈ ܇ ܕܐܠܘ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܟܠ ³ܘܐܚܝܕ ܟܠ :
IšoAdiab:Epist ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ
JnEph:ActsEastSaints . ܠ X ܟܠ ܐܢܫ . ܕܢܬܬܢܝܚ
LiberGrad ܡܝܬܪ ܘܫܒܝܚ ܡܢ ܟܠ ܫܘܒܚܝܢ̈ . ܡܬܓܡܪܝܢ
BarṢal:ComGosp ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
JnEph:EccHist ܫܝ̣ܢܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܃ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ
Tim1:Epist ܂ ܝ ܂ ܟܠ ܫܥ ܓܝܪ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi 36ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܡܕܪܟܘ .
PhiloxMab:ComProJohn ܐܠܐ ܐܦ ܒܝܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܘܟܒܐ̈
Ath:Inc . ܡܢ ܬܡܢ ܟܠ ܕܝܘܐ ܡܬܛܪܕ .
IsaacNin:SpiritWorks ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܠܐ ܣܦܩ
Eph:madFaith ܡܢܘ ܙܐܢ ܠܗ ܟܠ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ
Chron1234 ܂ ܕܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܓܢܣܐ ܕܒܪܒܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ
DidascApost X ܇ ¹⁵ܡܢ ܟܠ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܢܫܐ ܕܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܟܠ ܣ̇ܥܪ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘ̣ܘ
JacSer:memWomJesusMet : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܕܒܚܝܢ̈ ܣܡܬܝܗܝ ܥܠ
Shub:BookGifts ܐܢܬ ܡܐ ܕܢܩܫ ܟܠ ܕܗ̣ܘ : ܢܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܢܘܬܐ̈ ܂ ܕܫܘܩܐ̈ ܟܠ Xܠܐ ܥܝܠܐ ܗܘܬ
Sahd:memSolitar . X¹ ܐܠܐ ܟܠ ܐܢܫ ܢܗܘܐ ܡܒܙܚ