simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܬܟܬܒܐ ܗܘܬ ܇ ܥܠܡܐ ܟܠܗXX ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܇ ܟܠ ܕܩܝܡܝܢ ܒܩܠܗ . ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܇ ܕܐܠܘ
SevAnt:LuqJul ³ܘܐܚܝܕ ܟܠ : ܘܡܬܬܚܕ ܗ̣ܘ ܘܠܐ ܡܢ ܡܕܡ : ܚܝܕ XXXXXX ܠܗ ܟܠ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܓܠܝܐ : ܕܡܠܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܂ ܝܕܝܥܝܢ ܝܝ ܐܢܘܢ ܟܐܡܬ ܟܠ · ܘܠܡ̇ܢ ܕܦܝܣܐ ܦܝܣܐ ܂ ܘܠܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܕܢܬܬܢܝܚ ܆ ܢܦ̣ܩ ܘ . ܘ ܘܐ . ܙܠ ¹ܘܥ̣ܒܕ ܨܠܘܬܐ . ܟܠ . ܘܘܟܘܬ ܐܙܠ̣ܘ . ܟܡܢX ܒܬܪ ܕܐܚܫ̣ܡܝܢ ܚܢܝܢ ܘܐܙ . ܠ X
LiberGrad ܫܘܒܚܝܢ̈ . ܡܬܓܡܪܝܢ ܕܝܢ ܘܡܕܪܟܝܢ ܠܗ : ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܟܟܝܢ ܟܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܘܗܝ ܘܢܛܪܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܣܓܝ ܡܝܬܪ ܘܫܒܝܚ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܦܪܘܣ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܬܦܠܝ ܂ ܗܟܢܐ ܣܥ̣ܪܘ ܡܫܝܚܐ ܘܝܘܚܢܢ ܂ ܟܠ ܥܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬ̇ܬܚܬ ܐ ܠܚܒܪܗ ܘܢܚ̇ܘܐ ܕܡ̇ܫܦ̣ܠ ܆ ܟܠ ܝ-ܝ ܘܟܕ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓ̇ܒܐ̈ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܫܝ̣ܢܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܃
Tim1:Epist ܫܥ ܓܝܪ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܝܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܚܝܘܬܗ̇ ܂ ܝ ܂
Tim1:DisputCalMahdi ܟܠܗ ܠܡܕܪܟܘ . ܠܐ 37ܡܬܥܩܒܢܐ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܟܠܗܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܥܩܒ̣ 36ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܕܩܠܝܠ ܡܣ̣ܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ XX X¹ . ܢܘܗܪܗܘܢ ܟܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܪܘܪܒܝܢ̈ : ܡܬܝܕܥܐ ܗܕܐ ܚܟܡܬܐ : ܐܠܐ ܐܦ ܒܝܕ
Ath:Inc ܕܝܘܐ ܡܬܛܪܕ . ܡܢ̣ܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܠܚܫܐ̈ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ . XX Xܝ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܡܫܬܡܗ ܫܡܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܡܢ ܬܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܠܐ ܣܦܩ ܕܢܫܡܠܐ ܘܢܙܕܩ ܠܐܢܫ . ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܐ ܗܘ ܢܡܘܣܝܐ . ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
Eph:madFaith ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܥܒܝܕܐ ܡܢ ܚܕ ܢܣܒܗ ܒܚܢܢܐ 289ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܪܒ ܟܠ ܥܒܘܕܗ 285ܬܚܝܬ ܣܘܢܩܢܐ ܓܝܪ ¹ܣܡܗ ܕܢܪܓܫ ܡܢܘ ܙܐܢ ܠܗ
Chron1234 ܓܢܣܐ ܕܒܪܒܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܐܘܩܝܐܢܘܣ ܢܗܪܐ ܇ ܟܕ ܐܝܩܪܐ̈ ܥܡ ܟܠ ܡܫܬܡܥܢܐ̈ ܢܣ̇ܒܬ ܠܟܠܗܘܢ ܥ̇ܡܪܝ̈ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܂ ܕܗܐ ܓܝܪ
DidascApost ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܠܟ ܝܗ̇ܒܬܐܢܝܢ XX ܘܠܒܢܝܟ̈ ܟܠ ܇ ܘܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ̈ ܠܟ ⁵ܢ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܘܗܒܬܗܘܢ̈ X ܇ ¹⁵ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܣ̇ܥܪ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ ܆ ܝܕܥܐ ܐܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܟܠ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܆ ܕܥܕܟܝܠ ܐܝܟ ܕܥܡ ܒܪܢܫܐ ܕܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ
JacSer:memWomJesusMet ܕܒܚܝܢ̈ ܣܡܬܝܗܝ ܥܠ ܕܫܦܪ ܠܟ ܀ ܕܢܐܠܦ ܥܠܡܐ ܕܠܘ ܡܘܗܒܬܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܀ ܢܚܬܬ ܩܒܠܬܝܗܝ ܠܗܘ ܩܘܪܒܢܐ ܫܝܛܐ ܡܢܗ̇ : ܘܠܥܠ ܡܢ
Shub:BookGifts ܕܗ̣ܘ : ܢܗܘܐ ܠܟ ܒܝܬ ܡܚܙܝܐ ܆ ܐܝܟܐ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܘܐܢܬ ܠܐ ܟܠ ܨܠܝܒܐ ܘܨܠܐ ܘܗܝܕܝܢ ܦܘܩ ܡܠܠ ܥܡܗ . ܘܐܢ ܠܓܘ ܐܢܬ ܡܐ ܕܢܩܫ
Ps-Dion:ChronZuq Xܠܐ ܥܝܠܐ ܗܘܬ ܒܬܥܕܠ ܢܣܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܠܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܪܚܝܐ̣ ܟܠ ܘܟܠ ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܡܙܕܒܢ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܂ ܘܚܢܘܬܐ̈ ܂ ܕܫܘܩܐ̈
Sahd:memSolitar ܐܢܫ ܢܗܘܐ ܡܒܙܚ ܒܟ ܘܐܡܪ . ܗܢܐ ܫܦܠܐ ܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܟܠ ܬܫܡܠܝܘܗܝ . ܠܐ ܢܥܒܪ ܡܢ̣ܟ ܚܣܕܐ ܗܢܐ̣ ܠܥܠܡ . X¹ ܐܠܐ