simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܠ XXdd1 ܡܬܗܝܡܢ ܘܕܟܕ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܢ . ܕܢܣܝܡ ܢܦܫܗ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ XXXX ܟܠ ܇ ܝ¹ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܨܝܕ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܘܐܠܗܝܬܐ̈ . ܘܡܬܒܥܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܆ ܐܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܘܐܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܟܠ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܥܒܝܪ . . ܘܕܫܪܟܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܘܚܕܐ ܇ ܕܠܩܐ ܗܘܬ ܘܡܬܓܘܙܠܐ ܢܘܪܐ ܒܓܘ ܡܝܐ̈ ܇ ܘܡܬܚܙܝܢ ܟܠ ܗܘܝ̈ ܠܗ . ܐܠܐܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܫܚܐ ܘܢܦܛܐ ܆ ¹⁰ ¹ . 88ܘܛܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗ̣ܘܬ ܕܡ̣ܘܬܐ ܗܕܐ ܟܠ ܆ ܥܠ ܕܠܘ ܕܢܗܘܐ ܕܩܢܘܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܒܩܢܘܡܗ ܐܬܢܣܒܘ