simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ . ܘܫܝܢ ܒܕܡܐ ܕܙܩܝܦܗ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܁ ܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܂ ܘܐܢ ܟܠ ܒܟܠ ܇ ܕܒܗ ܗܘ ܨܒܐ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܠܡܥܡܪ ܁ ܘܒܐܝܕܗ ܠܡܪܥܝܘ ܠܗ
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܒܥܘܬܐ ܬܗܘܐ ܡܩܪܒ ܠܐܠܗܐ ܁ ܘܨܠܘܬܐ ܁ ܘܬܚܢܢܬܐ ܁ ܟܠ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܓܕܦܝܢ ܀   ܒܥܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܟ ܆ ܕܡܢ ܩܕܡ