simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܟܕܒܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܪܬܗ̇ ܠܐ ܗܘܬ ܛܒܐ . ܠܐ ܬܣܬܪ ܢܦܫܟ ܟܠ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܪܚܡܐ . ܘܐܦ ܥܠ ܚܒܪܐ ܒܚܕܐ . ܠܐ ܬܨܒܐ ܠܡܟܕܒܘ
P:Ecclus [AB] ܐܪܙ ܓܢܒܪܘܬܐ . ܐ ܘܚܟܡܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܩܝܡܐ ܠܥܠܡܝܢ . ܒ ܟܠ . ܘܠܐ ܥܢܕܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠ ܚܟܡܐ . ܘܠܐ ܛܫܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ