simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres X ¹ ܐܬܝܢ ܥܠ ܟܠ̣ ܡܢ ܛܒ ܥܠ ܟܠ X X ²ܥܩܪܗ ܠܥܡܐ ܕܥܠ ܩܘܫܬܐ̣ ܟܠ ¹ ܐܦ ܕܟܬܝܒܝ̣ܢ ܘܕܠܐ ܟܬܝܒܝܢ ܘܣܒ ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ
Eph:madLuqHeres ܘܐܝܕܐ ܕܟܘܠ ܒܗ ܥܡ ܟܠ ܚ̇ܛܐ ܕܠܟܠ ܢܚܛܐ ܠܝܠܕܗ̇ ܕܗܓܪ · ܟܠ ܕܐܬ̣ܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܝ ܓܢ̣ܒ ܡܢ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܐܝܕܗ ܥܡ