simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . ܐܣܬܟܠ ܐܦ ܗܪܟܐ ܒܚܬܝܬܘܬܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܗܘ̣ ܓܝܪ ܟܕ ܗܘ̣ ܟܠ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̣X ܗܘܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܡܨ ܥܪܝܢ ܘܡܣܟܢܝܢ̈ . X ܣܓܝ̇ܐܐ X ¹ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܓܝܦܝܢ ܟܠ ܕܕܨ ܥܪܐ ܗܝ ܕܡܟܣܐ̈ ܘܡܓܘܫܐ̈ ܘܥܒ̣ܕܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܛܒ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܐ ܕܡܬܒܥܐ . |ܡܢܐ XXX3 ܕܝܢ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ ܐܢܝܢ̈ . ܐܠܐ ܡܨ ܝܐ ܗܝ ܠܡ ܕܟܕ ܚܕܐ ܙܒܢ ܗܠܝܢ ܬܐܡܪ ܬܫܠܡ