simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܕܒܐܪܥܐ . ܘܬܚܝܬ ܟܠ ܫܡܝܐ ܚܙܐ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝX ܡܠܬܐ ܕܒܪܬ ܟܠ ܐ ܟ ܨܒܝܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܠ̣ܨ ܘܒ̣ܙܘ ܘܫܒ̣ܘ ܟܠ ܝ ܕܨܒܘ̣ ܘܗ̣ܦܟ
P:Num [AB] ܒܝܘܡܐ ܕܫܡܥ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܦܩ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܘܕܦܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ . ܟܠ ܟܠܗ ܦܣܩ ܠܗ̇ܝ
JnDalya:Epist X⁹ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܘܡ̇ܐܚܐ ܟܠ . ܟܕ ܦܐܝܘܬ
Eph:madCarNis ܗܝ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܒܝܫ̣ܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܠܥܦܝܦܘܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܠ ܡܥܠܢܐ ܣ̇ܟܪ ܆
PhiloxMab:Disc ܘܥܡܠܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܣ̇ܠܩ ܗ̣ܘܐ ܘܡܫܩܐ ܟܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܀
PhiloxMab:ComMattLuke : ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܟܣܝܢ ܘܠܓܘ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܠܘX ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܫ̣ܘܝܘܬ ܫܡܗܐ̈
Shub:BookGifts ܇ ܘܡܫܢܝܢܢ ܡܢ ܟܠ ܥܩܢ̈ ܘܚܛܗܝܢ̈ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܬܐܢܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪܐ̈
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ . ܟܠ ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܪܐ
SevAnt:CathHom ܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ ܀ ܟܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ
HistChurchEast ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ
HomEpiph ܕܐܫܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 130ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܪܝܐ - ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܐܡܬܝ ܕܝܢ