simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܓ̇ܒܝܢ̈ ܚ̣ܕܝܪܝܢ ܠܢ
Eph:madCarNis ܐܟܣ ܗ̇ܘ ܙܐܢ ܟܠ ²ܕܠܟܠ ܟܠ ܝܗ̣ܒ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ
HistChurchEast ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܕܟܝ̣ܬܐ̣ ܘܕܡܚܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܟܘܬܡܐ ܢܩ̣ܢܘܢ ܆
P:ProvQohSong [AB] . ܘܥܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܟܠ ܐܒܢܝܢ̈ ܚܕܬܝܢ ܘܥܬܝܩܝܢ
BarEbr:CandSanc ܓ . ܘܢ ܟܠ ܙܘܥܐ ܐܝܢܐ ܕܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܢܘܣܦܢ̈ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨ
Ps-Dion:ChronZuq Xܢ ܚܝܐ̈ ܃ ܟܠ XܐܫXܚܪ- ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ
JacSer:memTransfig ܡܪܢ ܐܝܟ ܝܪܬ ܟܠ ܡܙܝܓܐ ܚܕܬܐ ܥܡ
LiberGrad ܕܐܢܫ ܢܛܐܒ ܠܗ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܣܢܝܩܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܕܡܛܠ ²ܡܢܐ ܟܠ ³ܚܕ ܚܕ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܟܠ ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ
AbbaIs:Ascet ⁹ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܠ ܟܘܠܗ ܡܕܡ ܠܐ
IsaacAnt:memHom ܕܟܣܝܐܝܬ ܛܐܣ ܥܠ ܟܠ ܀ ܠܐ ܐܝܬ
Eph:madFaith ܩܘܕܫܐ 11ܠܐ ܢܫܡܘܛ ܟܠ ܐܢܫ ܠܫܢܗ ܚܠܦ
Eph:madLuqHeres ܚܒܪܘܗܝ̈ ܐܝܕܗ ܥܡ ܟܠ ܘܐܝܕܐ ܕܟܘܠ ܒܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܐܫܐ̈ ܦܠܚܐ̇̈ ܂ ܟܠ ܐܝܟܐ Xܡܬܡܛܐ ܗܘܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܡܬܒܥܐ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ .
MiaphysiteDocs ܩXܝܫܘܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܚܪܢܐ