simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
SevAnt:madHym ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ ܟܠ X ܢ̣ܘܗܪܐ .
Shub:BookGifts X ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܟܠ ܕܡܬܦܪܫܝܢ ܆ ܐܝܬܝܗ̇
Shub:BookGifts ܇ ܘܡܫܢܝܢܢ ܡܢ ܟܠ ܥܩܢ̈ ܘܚܛܗܝܢ̈ ܇
Shub:BookGifts ܟܠ ܕܐܠܨܐ . ܟܠ ܐܢܫ ܒܫܒܬܐ ܕܝܠܗ
SilwQard:ScholUrmApp ܐܠܐ ܡܦܩ ܢܦܫܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܫܪܪܗܝܢ
SynOr : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܩܛܝܪܐ ܘܥܨܝܢܐ ܬܬܚܪܪ
SynOr . ܘܡܟܝܠ ܘܠܗܠ ܟܠ ܡܪܗܛܐ̈ ܕܡܙܒܢܝܢ ܠܥܘܡܪܐ̈
SynOr ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ ܟܠ :
SynOr ܠܡܪܝܐ ܆ ܐܦܠܐ ܟܠ ܢܢܚܬܝ̈ ܚܫܘܟܐ .
ThdrMops:ComGospJohn ܫܠܝܛ ܠܗ̇ ܕܬܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܨܒܝܐ
ThdrMops:ComPs ܬܫܥܝܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܢܦ̣ܩ ܠܗ ܘܐܦ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܬܪܝܢ : ܢܩܦܐ ܟܠ 34ܟܠܗ ܕܬܬܐܡܪ ܥܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܗܐ ܝXܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ X3ܡܠܟܝܢ̈ . 60ܝ
Tim1:DisputCalMahdi 15ܕܝܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܡܬܬܘܕܐ
Tim1:Epist ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ
Tim1:Epist ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܥܠ
Tim1:Epist ܟܕ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܠܥܠ
Tim1:Epist ܠܚܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܨܝܚܝܢ ܃ ܘܠܐ