simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܃ ܒܙܒܢܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܐܦ ܡܠܬܢܐ
Tim1:Epist ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܬܚܫܢܢ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ 14ܪܒ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ . ܟܠ ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܪܐ
Tim1:Epist ܒܟܠ ܘܠܗܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist 7 , 4ܠܐ ܟܠ ܒܪܝܐ ܥܒ̣ܕܐ ⁵⁹⁶ܗ̣ܘ