simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܂ ܟܠ ܒܪܘܟ ܠܡ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܗܕܐ̈ ܬܩܘܡ X0 ܟܠ ܡܠܐ ܀ ܓ̇ܕܫ
SevAnt:CathHom ܆ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܬܝܕܐ -X
MiaphysiteDocs ܕܡܕܡ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܟܠ ܟܠܗ ܐܣܬܥܪ ܠܘܬ
Eph:ComGen&Exd . ܕܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܡܚܘܢ̈ ܕܐܬܝ ܥܠܝܢ̣
DionAr:MystWritings ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܇ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
IšoMerv:ComOT . ܥܒܪܝܐ ܆ ܟܠ ܕܫ̇ܕܐ ܒܩܠܥܐ ³[ܠܡܢܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܟܝܢܐ
P:5Macc [AB] ܩܝܡ ܘܥܠܘܗܝ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܨܛܝܒܝܢ .
DadQaṭ:ComAscet ܢܬܚܪܐ ܥܡ ܐܢܫ ܟܠ ܟܠܗ̣ ܟܕ ܨܒ̇ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܠܬܗ ܘܙܘܥܬܗ ܥܠ ܟܠ ܐܬܪܐ ܘܐܦ ܥܠ
JacSer:memWomJesusMet ܠܗ ܒܪܝܟ ܕܐܣܝ ܟܠ ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ
SynOr ܥܠܬܐ . ܥܠܬ ܟܠ ܥܡ ܐܒܐ ܘܐܒܪܐ
AbbaIs:Ascet ܕܐܬܟܬܫܘ ܘܩܒܠܘ ² ܟܠ ܚܕ ³ܡܢܗܘܢ ܟܠܝܠܐ
ActsStAnth ܚܝܠܗ ܕXܠܒܐ . ܟܠ ܗܟܝܠ ܕܢܩܝܪܘܢ ܒܡܘܬ
Chron1234 ܘܟܕ ܐܬܢܓܕ ܐܘܕܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܂
sugGold&Wheat ܥܒܕܝܢ ܘܡܢܝ ܡܫܡܠܝܢ ܟܠ ܫܘܡܠܝܐ̈ ܚܛܬܐ ܟܗܢܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܫܢܝܘ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܘܘܟ
PhiloxMab:Disc ܚܙܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܆ ܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܗܝܡܢ ܠܢ . ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ