simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܐ·--ܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܘܗܕܐ ܠܡ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘ̣ܗܠܝܢ̣ ܟܕ ܟܠ ܡ̇ܠܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܠܐ̈ ܘܩܠܐ̈ ܕܥܠ ܟܠ X X¹ .
JnEph:ActsEastSaints . X ܕܢܚܘܛX ܟܠ ܕܣܕܝܩܝܢX . ܕܢܣܥܘܪ
Tim1:Epist ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܪܘܚܐ
Cyr:ComLuke ܕܙܕܩ̇ ܕܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܢܛܥܢܘܢ̇ ܂
JacSer:Epist ܂ ܘܬ ܐܡܪ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܟܝܢ
Shub:BookGifts . ܘܢܬܝܕܥ ܠܥܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܣܘܟܝܗ ܘܚܘܦܛܗ