simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܘܚܝܠܐ̈ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܥܡ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܫܠܝܚܝܬܐ̈ ܟܠ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ
JacSer:memNativ ܨܒܝܢܝ̈ ܠܡܢܘ ܟܐܒ ܡܢ ܟܐܒܝ ܐܟܘܬܝ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝ 80 ܘܡܥܩܒ ܟܠ ܒܕܢܚܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܠܐ ܐܢܐ ܕܒܚܫܘܟܐ ܚܦܝܛ ܐܢܐ ܠܡܓܡܪ
SevAnt:Epist ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܢXܝXܪܝ̣ܝ ܕܢܐܡܪܝܘܘܝ ܐܐܒܐ ܕܡܝܢ ܟܠ ܕܡXܝܝܐ ܝܝܐܐ ܗܘ ܪXܝܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝ̇ܢ ܠܘ ܠܗX ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܠܡ ܐܠܗܐ ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ
JacSer:memSinWomLordForgav 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܢܬܠ ܟܕ ܠܐ ܡܡܐܢ ܛܘܦܬܐ ܟܠ ܢܥܬܪ ܡܢܗ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܒܥܝ ܚܛܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ
Chron1234 ܕܪܚܝܩ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܚܫܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝܘXܐ ܝ ܘܟ̇ܐܒ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܘܪܗܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟ̇ܠܗ ܥܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ
IšoMerv:ComOT ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ ܇ ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܪܝܫܐ ܠܡܕܒܪܢܐ̈ ܩ̇ܪܐ . ܟܠ ܕܐܬܡܠܝ ܓܘܫܡܐ ܟܐܒܐ ܆ ܘܠܝܬ ܒܗ ܐܬܪܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܐܚܪܬܐ .
sugGold&Wheat ܫܘܡܠܝܐ̈ ܚܛܬܐ ܟܗܢܐ̈ ܛܥܢܝܢ ܠܝ ܒܥܕܬܐ ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܝ ܟܠ ܠܓܘ ܚܡܠܝܢ ܠܝ . ܡܢܝ ܕܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܥܒܕܝܢ ܘܡܢܝ ܡܫܡܠܝܢ
Eph:memDomNos ܠܡܠܟܘܬܐ ܦܪܥܬ ܟܠ . ܝܗܒܗ ܓܝܪ ܡܪܢ ܠܢܘܚܡܗ ܪܗܒܘܢܐ ܟܠ ܡܢ ܫܝܘܠ ܘܫ̣ܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ . ܕܢܕܪܘܫܐܘܪܚܐ ܡܢ ܫܝܘܠ ܛܠܡܬ
DadQaṭ:ComAscet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܣܡܟܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܫܠܝܐ ܥܪܦܠܐ̈ ܟܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩܦܝܢ ܆ ¹⁷ܐܠܐ ܢܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܡܣܝܒܪܘ
P:Gen [AB] ܕܥܒܕ ܘܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ . ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ . ܟܠ ܘܟܠܗ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ : ܘܗܘܐ ܗܟܢܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܆ ܘܐܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܆ ܘܐܠܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩ ܥܠܡܐ̈ . ܒܝܕܥܬܗܐܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ
GanBus ܕܟܪܐ . ܨܒ̇ܐ ܐܠܗܐ ܕܒܝܕ ܓܙܘܪܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܠܒܝܬܝܘܬܐ ܟܠ ܠܐܒܗܘܗܝ̈ . [XX , 10]ܗܢܘ ܩܝܡܝ . ܘܒܝܬ ܙܪܥܟ . ܕܬܓܙܪܘܢ
JnTella:ProfessFaith ܬܘܩܢܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘ݁ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ ܟܠ ܘܕܦܓܪܢܐ̈ ܗܘ݁ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܒܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ
JacSer:memHolySunPente ܝܘܬܪܢܐ̈ ܦܪܘܫܐܝܬ ܗܒܠܝ ܡܠܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܡܠܠ ܥܠ ܪܒܘܬܟ ܟܠ B 58 1 ܦܬܚ ܠܝ ܡܪܢ ܬܪܥܗ ܕܓܙܟ ܚܒܝܒܐܝܬ ܕܐܛܥܢ ܘܐܦܩ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܘ . ܪܡܘܬܐ ܓܝܪ ܣܩܘܒܠܗ ܗܝ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܗܘ . ܘܐܝܬ ܕܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ : ܘܠܐ ܐܡܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܕXܙܠܢ̈ ܢܫܐ̈ ܘܚܢ ܙܩܪܝܢ ܟ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܂ 3ܝܝ ܘܟܕ ܫܐܠܢܢ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܝXܢܢ ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܪܝܢ̈ 80 ܕܒܗܘ ܕܪܐ ܢܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܠ ܙܟܘܬܐ ܟܢܫ ܝܗܠܘܗܝ̈ ܟܠ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܕܪܐ ܒܬܟܝܠܘܬܐ ܘܟܒܪ ܐܚܝ̈ ܐܗܡܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܟܠ ܥܠܝܐ̈ ܗ̣ܘ ܒܗ ܐܢ ܠܐ ܐܣܐ̈ ¹¹ܡܕ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܫܘܦܪܝܢ̈ ܟܕ ܒܪܐ ܗܘܐ ܒܟܝܢܝܗܘܢ̈ 153 20 ܘܐܬܐ ܣܝܟ ܟܠ ܘܟܠ ܬܘܩܢܝܢ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܘܛܘܟܣܝܗܘܢ̈ ܒܪܐ