simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugJoseph&Benjamin ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܡܘܢ ܥܒܕ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܟܠ ܘܫܪܝܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܥܦܩܝܢ . ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܥܠ
P:PsSol [AB] ܒܪ ܐܢܫ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܥܒܕܘ . ܘܕܬܕܥܝ ܐܪܥܐ ܟܠܗܘܢ . ܟܠ ܫܡܝܐ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܘܐܪܥܐ ܐܣܠܝܬ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܒܕ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ · ܆ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܗܟܝܠ ܠܐ ܐܪܝܡ̣ܬܗ̇ ܠܗܦܟܬܐ ܡܢ ܟܬܒܘܢܟ ܝ · ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܟܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ
P:2Chr [AB] ܐܘܡܢܘ : ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܚܟܝܡܝܟ̈ ܟܠ : ܘܒܐܣܦܝܢܝܩܐ : ܠܡܥܒܕ ܩܠܝܕܐ̈ ܠܬܪܥܐ̈ : ܘܠܡܥܒܕ
sugOurLord&Synag ܥܡܡܝܢ̈ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܥܝܠܐ ܪܟܒ ܩܪܒܬ ܨܗܝܘܢ ܟܕ ܟܠ ܠܐܘܪܥܗ ܢܦܩܝ̈ ܘܒܢܬ̈ ܨܗܝܘܢ ܫܘܒܚܗ ܙܡܪܝ̈ . ܘܡܢ
DidascApost ܐܫܛܪܐ ²X²ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܘܢܘ ܝܬܡܐ̈ ܟܠ . X¹⁸ܘܬܘܒ ²¹⁹ܐܡ̣ܪ ܆ ²²⁰ܦܨܘ XX¹ܠܛܠܝܡܐ̈ . ܘܦܣܘܩܘ
SevAnt:CathHom ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X ܠܝ ܥܘܬܪܐ : ܘܐܬ̇ܦܪܦܥ ܘܐ̇ܚܕܐ ܘܐ̇ ܓܚܟ ܆ ܘܐ ܟܠ . ܕܐ̇ ܫܬܪܬܚ ܒܡܪܗܛܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܘܐܬ̇ܒܣܡ ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ . ܡܢܘ ܠܐܝ ܒܡܠܦܢܘܬܗ : ܘܠܐ ܠܐܝ ܥܠܡܐ ܒܩܘܠܣܘܗܝ̈ ܀ ܟܠ ܕܫܢܐ ܡܘܫܛ ܠܟܝ ܀ ܡܢܘ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܪܚܝܡܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܕܐܡܪܐ ܐܢܬܝ ܠܝ : ܐܥܒܕ . ܘܢܚܬܬ ܠܐܕܪܐ : ܘܥܒܕܬ ܟܠ ܡܐ ܟܠ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ : ܘܗܘ ܢܐܡܪ ܠܟܝ ܡܐ ܕܬܥܒܕܝܢ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ :
IšoMerv:ComOT ܡܦܣܐ ܗܘܬ ܒܚܪܝܝܘܬܗ X ܕܥܡܐ ܇ ܘܡܣܬܒܪܢ̈ ܐܝܟ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܟܠ ܟܬܒܗ̇ ܐܝܟ Xܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܚܙܝܬ
Sahd:memSolitar ܐܢܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܟܕ ܪܢ̇ܐ ܐܢܬ ܕܐܢܬ ܗܘ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܚܪܝܐ ܟܠ ܕܐܝܬܝܟ ܡܕܡ Xܢ ܠܦܚܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܘܕܗ̣ܘܐ ܪܒ ܘܝܩܝܪ
P:Josh [AB] ܐܬܪܐ ܕܬܕܪܘܟ ܒܗ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܟܘܢ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ : ܐܝܟ ܟܠ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘ ܘܩܢܗ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܕܡܪܢ ܕܘܟܬ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ
PersMartKgYaz1 ܐܝܩܖܝܢ̈ . ܘܖܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ܟܠ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܘܝܕܥܬ ܕܖܒ ܗܘ ܐܝܩܖܐ ܕܠܘܬܗ ܡܢ
P:Neh [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܚܠܦ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܨܚ ܐ ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܡܥܬ ܡܠܬܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܥܒܕܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܠܝ ܐܠܗܝ ܠܛܒ :
Basil:SyrHex ܕܘܟ ܬܗܘܐܚܙܝܬܐܕܢܦܫܗ̇ܕܬܪܥܝܬܐܕܫܘܝܐ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܒܥܡܠܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܘܒܒܘܚܪܝܐ ܕܫܦܝܪܬܐ̈ . ܕܐܝܟ ܕܡܢ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܡܢ ܕܒܪܐ ܐܝܟ ܕܒܪܝܬܝܗܝ ܘܠܐ ܢܫܬܚܠܦ ܛܟܣܐ ܪܚܝܡܐ ܟܠ ܚܐܪܘܬܐ ܒܨܠܡܟ ܡܠܠ ܕܩܢܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܢܩܘܐ ܒܕܝܠܗ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ ܫܡܗܗ ܚܫܘܫܐ . ܘܥܘܩܒܐ ܚܬܝܬܐ : ܕܗ̇ܝ ܕܠܚܫܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܚܫܘܫܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫܐ̈ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܟܬ̣ܒ ܗܫܐ : ܘ܏ܠܐ
Eph:madCrucifix ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈ ⁵ ܘܩܘܝܘ ܒܥܛܠܘܬܐ ܟܕ ܬܘܒ ܙܗܝܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܠ ܩܠܐ ܕܐܝܢܐ ²ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ I ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ