simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܟܠ ܕܡܒܐܫ ܠܚܒܪܗ ܒܪ
EliaNis:Chron ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܟܝܢ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܀ ܀
Eph:memHom ¹ܠܓܠܝܐ ܘܚ̇ܝܪܝܢ ܒܝ ܟܠ ܚܙܝܝ̈ ² ܕܒܐܝ̇ܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܫ̇ܪܝܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ ܟܠ ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ
BarḤadbš:FoundSch ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐ .
BarEbr:CandSanc ܡ ܘܠXܝܢ . ܟܠ ܝܥܝܬܐ̈ ܐܘ̇ ܐܝܠܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ ܟܠ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܠܗ ܢܚܫܒܘܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܒܕܘܟܬ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܗ
Eph:madFaith ܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܠܫܢ ܫܬܩܐX ܕܒܗ
IšoAdiab:Epist ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ
Eph:madCarNis ܥܡܟ ܢܛܪܝܗ̇ ܡܢ ܟܠ ܢܟܝܢ ܘܡܢ ܐܢܫܐ
IšoMerv:ComPs ܬܝܡܢܝܬܐ ܡܬܚܬܝܐ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܠܗ̇
IsaacAnt:memHom ܕܚܪܬܐ ܚܒܠܐ ܝܪܬ̥ ܟܠ ܀ ܥܠ ܢܚܬܐ̈
AntiTriThWrit : ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܕܒܟܪܣܐ
IšoMerv:ComOT . ܠܐ ³ܬܥܒܕ ܟܠ ܨܠܡ ܘܕܫܪܟܐ .
JacSer:memZacchTaxColl ܕܣܢܝܩܝܢ ܘܢܒܕܪ ܗܘܐ ܟܠ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܕܡܥܩܝܢ