simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈
P:Judg [AB] ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܕܝܢܐ̈ :
BarḤadbš:FoundSch ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ . ܟܠ ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ
Nars:memCreat ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܐܠܗܐ ܕܡܢܗ ܥܬܪܝܢ ܟܠ ܡܠܠܐ̈ ܗܒ ܠܝ
Pall:LausHist ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܒܙܢܝܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈
BarḤadbš:Acts ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܟܠ ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ
P:Lev [AB] ܕܡܪܝܐ . ܟܠ ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ
JacSer:memHomCreat ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܀ ܐܠܘܐܝܬ ܗܘ
Sahd:BookPerf ܕܥܠܝܗ̇ ܇ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ̣ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܐܪܬ
Ath:HomEpist . ܐ ܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܢܗܘܘܢ ܠܟ . ܟܠ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ
ChronMin ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ
SevAnt:CathHom ܕܨܘܡܐ . ܟܕ ܟܠ ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ
ActsPaulQenṭ&JnEdes . ܘܠܗ [ܢ]ܘܕܐ ܟܠ ܠܫܢ ‏ ‏ܡܢ
SevAnt:CathHom ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ ܟܠ ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X
BarEbr:Ethic ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ ܟܠ ܢܝܫܐ ܘܙܘܥܐ ⁷⁴ܡܫܬܟܚ
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ