simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܟܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܟܠ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܐܪܙܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡ̇ܩܒܠ . ܠܗ̇ܘ ܩܪܝܢܐ ³ܕܒܝܠܝܐ . ܟܠ ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ .
SevAnt:CathHom ܩܪܨܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܇ ܘܕܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܥܝܢܐ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܕ̇ܒܪܝܢ ܟܠ ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܠܝXܢ ܕܐ̇
SevAnt:CathHom ܐܕܫ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܢܬ̇ܥܢܘܐ ܇ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܪ̣ܪܗ̇ܛܝܢ ܟܠ ܕܒ̣ܚܬܐ ܡ̣ܠܝܠܬܐ ܢ̇ܣܩ . ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܥܢܘܝܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܙܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܆ ܠܗܢܐ ܟܕ ܢ . ܨܝܚܐܝX ܟܠ ܫ̣ܦܠܐ ܢܣܥܘܪ ܇ ܕܩ̣ܠܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣ Xܠܬܚܬ ܡ̣ܦܠܚܝܢ . ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܟܣܐ ܐ̣ܬܐ : ܘܒܕܪܓܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܝ ܛܠܝܝܬܐ . ܘܩ̣̇ܕܡ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܟܡܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ . ܕܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܩܢܝܢܐ ܕܝܠܝ ܇ ܘܟܘܗ̇ܢܐ ܡ̇ܠܟܝܐ ܘܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܀ XX
SevAnt:CathHom ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X ܠܝ ܥܘܬܪܐ : ܘܐܬ̇ܦܪܦܥ ܘܐ̇ܚܕܐ ܘܐ̇ ܓܚܟ ܆ ܘܐ ܟܠ . ܕܐ̇ ܫܬܪܬܚ ܒܡܪܗܛܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܘܐܬ̇ܒܣܡ ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܦܢܩܝܬܐ ܗܕܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ ܚܛܝܐ . X XXX ܟܠ ܘܠܪܘܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܢ .
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ : ܕܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܥ̣ܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ : ܘܢܐܨܩ ܕܠܗܕܐ ܒܓܘܢܐ ܢܕܡ̇ܐ : ܨܠܡܐ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܆ ܕܡܝܬܝܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ XXܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܠܐ ܝܠ̣ܦ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܣܟ ܕܢܬܩ̇ܛܪܓ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܘܬ̣ܡܐ ܘܛܘܠ̣ܫܐ : X ܠܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܨ̇ܝܡܝܢ ܟܠ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦܝܢ ܥܬܝܪܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܦܘ ܘܠܡܫܓܘ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܗܟܝܠ . ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܫ̇ܡܥܝܢ ܚܢܢ : ܟܠ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܇ ܬܪܝܨܐ̈ ܢܥ̣ܒܕ ܫܒܝܠܗ̈ ܕܝܠܗ ܀ ¹ܡܢ
SevAnt:CathHom ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ X0ܕܐ̇ܡܪܐ ܇ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܝܠܟ ܬܗܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܘܕܠܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܇ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ ܐܬܠܝܛܐ ܝܝ XXX1 X ܘܣܗܕܐ ܝ̣ܠܕ ܠܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܨܘܡܐ . ܟܕ
SevAnt:CathHom ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܠ ܢܝ̇ܩܪ ܠܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ