simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ
SevAnt:CathHom ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܗܠܝXܢ ܕܐ̇ ܟܠ ܩܪܨܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܇
SevAnt:CathHom ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܥܢܘܝܢ ܟܠ ܐܕܫ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܟܚܕܐ
SevAnt:CathHom ܡ̣ܦܠܚܝܢ . ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ ܟܠ ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ
SevAnt:CathHom ܩܕܝܫܐ ܀ XX ܟܠ ܟܡܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ
SevAnt:CathHom ܒܗܠܝܢ : ܘܡܢ ܟܠ ܕܘX ܢܪܪ̣ܐ X
SevAnt:CathHom . ܐܡܢ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܦܢܩܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ
SevAnt:CathHom ܕܢܬܩ̇ܛܪܓ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܆
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܦܘ ܘܠܡܫܓܘ ܟܠ ܟܘܬ̣ܡܐ ܘܛܘܠ̣ܫܐ :
SevAnt:CathHom ܕܝܠܗ ܀ ¹ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܟܝܠ .
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܨܘܡܐ . ܟܕ ܟܠ ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX .