simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ̈ ܗܘܘ̈ ܇ ܘܒܪܝܫ ܚܨܪܗ ܡܝܐ̈ ܫ̇ܐܠ ܗܘX ܂ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܗܘܬ ܐ̇ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܪܡ̣ܐ ܗܘܐ ܂ ܘܬܫܝܩܐ̈ ܡܢ
JacSer:Epist ܟܠܗ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܗ ܕܡ̣ܫܝܚܐ̇ ܂ X ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܙܕܩ̇ ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܂ ܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܚܝܐ̈ ܢܝܚܐ̈ ܘܪܦܝܐ̈ ܢܓܒܐ ܠܢ ܂ ܕܠܐ ܢܬܪܚܩ
JacSer:Epist ܒܝܫܢ̈ ܂ ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܫ̇ܠܡܐ ܒܥܠܡܗ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܠܗ ܟܠ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܗ ܂ ܕܬܬܢܛܪ ܒܪܐܙܐ ܕܬܠܝܬ̇ܝܘܬܐ ܩܕ ܫܬܐ̣ ܡܢ
JacSer:Epist ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܝ ܕܐ ܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܒܐܠܗܐ ܥܡ̇ܪ ܂ ܟܠ 5ܐܝܟ ܕܟܬ̣ܝܒ ܂ ܕܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘ̣ ܬ ܠܢ ܠܕܪܕܪܝܢ̈ ܂
JacSer:Epist ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘ̣ܗܝ ܂ ܕܢܫܢܐ ܝܝ ܝXܩܪܒܢ̈ X X - Xܢܐ X X - ܟܠ ܠܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܨܒܝܢܐ ܫܦܝܪܐ̇ ܂ ܕܡܫܡܫ ܠܐܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ̣ ܂
JacSer:Epist ܘܢ ܒܚܕ · ܃ · XܠX · ܃ · ܬܘܒ ܐ̇ܓܪܬܐ ܨܝܕ ܝ ܡܪܝ ܕܢܐܝܠ ܟܠ [ܠܘܥ ܝ ܂ ܢܕ ܢܝܫܐ ܪܝ]Xܙܝܢ̈ ܂ ܘܠܐ ܕܝXܝܢ ܢܚ̈ ܕX] ܟ ܂
JacSer:Epist 7ܡܚܫܘܠܝܢ̈ ܡܫܬܩܐ ܂ ܟܘܠ 7ܩܛܝܪܝܢẌ ܫܪܝܐ ܂ ܠܟܠܝ ܟܠ ܂ ܡܟܝܠ 3ܪܚܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܢܦܫܐ̣̇ X ܂ ܟܠܝ ܩܪܒܝܢ̈ ܙܟܝܐ X ܂
JacSer:Epist ܙܟܘܢ̈ ܡܡܠܟܐ ܂ ܘܠܢܦܫܐ ܕܩܢܬܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܣܝܡܐ ܂ ܟܠ ܡܫܬܩܐ ܂ ܟܘܠ 7ܩܛܝܪܝܢẌ ܫܪܝܐ ܂ ܠܟܠܝ ܪܢܡܢ̈ ܪܝ̣ܫܐ ܂ ܥܠ
JacSer:Epist ܚܫܝܢ̈ ܣܝܡܐ ܂ ܐܠܐ ܝ ܂ ·X XX ܐܡܪ ܐܢܬ̣ ܂ ܗܫܐ̣ ܂ 10ܘܗ̣ܝ ܟܠ ܪܝ̣ܫܐ ܂ ܥܠ ܟܠ ܙܟܘܢ̈ ܡܡܠܟܐ ܂ ܘܠܢܦܫܐ ܕܩܢܬܗ ܠܥܠ ܡܢ
JacSer:Epist X ܂ 2ܙ ܕܢܪܝܡ ܓܝܪ 3ܢܦܫܗ ܢܬܡܟܟ ܂ ܡܐ ܓܝܪ ܕܡܢܗ̇ ܂ X X ܝ ܝ ܟܠ ܢܦܠܐ ܂ ܐܠܘ ܥܠ ܪܘܡܐ ܩܝܡܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܕܠܝܠܐ ܗܘܬ ܠܡܦܘܠܬܐ̣ ܂
JacSer:Epist ܚܝܠܝܢ̈ ܘܫ̣ܪܝܬ ܟܠ ܩܛܪ̈ ܢ ܃ ܘܥܬܝܪܬ ܒܟܠ ܛܒܢ ܃ ܩܪܬܟܝܢ ܟܠ ܓܡܪ ܟܘܠ ܒܚܫܐ̈ ܕܙܩܝܦܗ ܫܠܡ ܀ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܣܥܪܬ
JacSer:Epist ܩܛܪ̈ ܢ ܃ ܘܥܬܝܪܬ ܒܟܠ ܛܒܢ ܃ ܩܪܬܟܝܢ ܕܬܐܬܝܢ̈ ܡܢ ܚܠܐ ܟܠ ܕܙܩܝܦܗ ܫܠܡ ܀ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܣܥܪܬ ܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܘܫ̣ܪܝܬ
JacSer:Epist ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܟܝܢ ܒܢܦܫܗ̣̇ ܂ ܕܠܐ ܝ ܐܬܠ ܫܢܬܐ ܠܥܝܢܝ̣̈ ܂ ܐܦ ܟܠ ܐܬܪܐ ܐܬ·ܬ̤ ܢ ܂ ܘܒܐܝܢܐ ܕܪܓܐ ܩܝXܢ̈ ܐܢXܝܢ ܂ ܘܬ ܐܡܪ
JacSer:Epist ܐܢܫ ܂ ܠܘ ܥܠ ܕܪܡܝܢ ܕܘܒܪܝܟ̈ ܒܠܚܘܕ̣ ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܕܗ̣ܘ ܙܒܢܐ ܟܠ ܕܡܠܬܐ̣ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ ܂ ܬܗ̇ܝܪ- ܒܟ ܓܝܪ
JacSer:Epist ܡ̇ܢ ܕܝܪܥ ܂ ܠܟ ܃ ܘܚܐܪ ܘܡܣܬ̇ܟܠ ܒܙܘܥܝܟ̈ 3ܪܘܚܢܐ̈ ܟܠ ܐ̇ ܟܐ ܐ ܬܝܟ ܂ ܝ ܘܠܐ̇ܝܟܐ ܣܝܡܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܕܬܐܙ̇ܠ ܂ ܘܡܟܝܠ
JacSer:Epist ܂ ܕܘܡܪܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܂ ܡܠܬܐ ܕܗ̣ܘܐ ܝ ܒܣܪܐ̣ ܘܠܐ ܡܬܥܩܒ ܂ ܟܠ ܡܝܘܬܐ ܂ ܓܢܝܙܐ̣ ܕܐܬܚܙܝ ܒܒܣܪ ܂ ܘܐ ܬܘܗܝ̣ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
JacSer:Epist ܦܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܪܚܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̈ ܟܕ ܪܥܡܐ̣ ܂ ܝX ܒܟܘܠ ܟܠ [ܒܪ] ܐܝXܢܐ ܘ[ܢܦܩ ]ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܘܠ ܓܒ ܂ ܘܬܫܒܚܬܐ̈ ܡܢ
JacSer:Epist [ܥܘܕܪܢܐ̇ ]ܕܨܠܘܬ[ܟ]ܘܢ̈ ܂ [ܬ ܥܢ ]ܐܝܕܝܗ̇̈ ܠ[ܫ[ܡܝܐ ܟܠ ܘ[ܗܐ] ܟܢܘܫܬܢ [ܠܗ ܫܘܝ̇ܬ ]ܠ[ܪܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ]ܘܣ[ܢܝܩܬ]
JacSer:Epist ܥܘ[ܕܪ]ܢܝܢ̈ ܆ ܦܪܢܣܬܗ ܠܢ ܠܥܐܕܐ ܐܝܟ ܪ-ܠܫܘܒܚܢܗ ܟܠ ܬܗܪܐ̈ [ܕܫܒ[ܐ ܪܒܐ̇ ܂ ܐܘ ܪܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܛܝ]ܒܘܬܐ ܡܠܝܬ
JacSer:Epist ]ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܬܗ ܪܐ̈ [ܪܒܘ̈ ]ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܡܫܒܚܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܪ-ܠܫܘܒܚܢܗ ܕ[ܝܫܘ]ܥ ܂ ܦ[ܓܥ]ܘ ܒܢ ܓܝܪ ܗ[ܠܝܢ ]ܬ[ܗܪܐ̈