simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܇ ܡܩ̇ܪܒܐ ܠ . Xܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ X189ܕܢܫܬܘܬܦ . ܘܡܦܪ ܓ ܟܠ ܇ ³ܒܟܠܥܕܢ ܡܬܚ̇ܠܛܝܢ ܒܨܠܘܬܐ . ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacNin:memColl ⁹ܡܬܪܟܢ Xܡܛܠ ܗܕܐ ¹⁰ܠܫܐܠܬܢ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܕܝܬܝܪ ܢܫܬ ܟܠ ܕܠܘܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܇ ܒܛܢܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . 3ܘܐܦ ܐܠܗܐ Xܡܪܐ
IsaacNin:memColl ܟܠܗ ܠܝܬܘܗܝ ܣ̇ܦܩܐ . ܥܕܡܫ ܕܦܓܪܐ ܝܨܦܝܢ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܟܠ ܕܬܢܢ ܇ ܕܢܗܘܐ ܠܓ̇X ܒܫܬܩܐ ܕܠܐ ܢܣܝܢܐ ܘܒܗ̇ܢܝܢ ܕܠܥܠ ܇
IsaacNin:memColl ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܟܠ X XX 3 . ܚܒ ܐܟܐܠܩ --ܕ . . . ܠܢܦܫܐ ⁴³ܥ̇ܒܪ . . ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ
IsaacNin:memColl ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܇ ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ ܒܡܕܥܐ . ܟܠ . . ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ ܒܡܕܥܐ . 14ܘܒܫܠܝܐ ܕܦܓܪܐ ܘܒܘܛܠܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܇ ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܇ ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܕܡܬܚܙܐ ܠܡܩܘܝܘ ܠܗܠ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܠܘܬܗ· ܐܝܟ ܥܘܩܒܐ ܟܠ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܢ . ܘܠܝܬ ܕܡܥ̇ܠܐ ܒܬܗܪܐ ܠܡܕܥܐ ܠܒܪ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܐܦܩܝܢܝ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܢܘܗܪܟ ܇ ܕܐܫܒܚܟ ܟܠ ܡܬܬ̇ܪܝܡ ܠܒܐX ܀ X 9 X6ܣ̇ܒܪܟ ܫܪܪ ܒܢܦܫܝ ܇ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܥܬܪ
IsaacNin:memColl ܨܠܘܬܐ ܕܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܥܠ ܚܝ̇ܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܇ ܘܒܥܢܝܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܐܪܙܘܗܝ̈ ܀ 7ܕܒܕ ܓܘܢ ܇ ܐܢ
IsaacNin:memColl ܐܣܟܡ ܪܨܠܘܬܐ ܕܡܨ̇ܠܐ ܣܟܘܠܬܢܐ ܇ ܕܠܦܘܬ ܛܟܣܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܥܠ ܚܝ̇ܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐX ܇ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܐܡܬܝ ܪܢܨ̇ܠܐ ܇ ܪܒܘ̈ ܣܘܟܠܝܢ̈ ܢܒܥܝܢ ܒܪܥܝܢܢ ܇ ܕܟܕ ܡܢ ܟܠ ܚ̇ܝܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐ̈ ܘܕܪܘܚ ܇ ܡܢ ܡܪܢ ܐܬܛ̇ܟܣܘ . ܕܡܫܗ̇
IsaacNin:memColl ܇ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܇ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܘܠܐ ܡܫ . ܡ ܇ ܘܕܗ̇ܘ ܪܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܇ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ
IsaacNin:memColl ܣܘܦܝܢ̈ ܇ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܠܢ ܟܠ ܇ ܘܕܗ̇ܘ ܪܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܇ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܇ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ
IsaacNin:memColl ܡܐ XXܠܘܬܢ X--²³ܪXܢܬܒܝXܝX X--²²ܡܝܢܝܠܘܬܐ ܟܠ ܗܘܐ ܇ Xܗ̇ܘ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ²⁹ܨܒܝܢܗ ܕܕܘܟܬ ܨܠܘܬܐ ܢܡ̇ܠܐ ܥܠ
IsaacNin:memColl ܐܡܬܝ ܪܨ̇ܒܐ ܕܢܩ̇ܪܒ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܟܠ ܢ̇ܒܗ ܠܒܗ ܀ 23ܡܟ̇ܚܕܐ ܠܗ ܕܝܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܇
IsaacNin:memColl ܡܕܡ ܥܠ ܒܣܝܡܘܬܐ ܢܬܒܛܠ ܠܟ ܇ ܠܟܠܗܝܢ⁷⁰ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܟܠ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܒܢܦܫܢ . ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܦܓܥܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܙܘܗܪܐ̈ ܕܟܝܘܬܐ ܥܒܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܇ ܟܠ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܇ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܚܙܐ ܒܣܝܡܐ ܠܘܬ
IsaacNin:memColl ܀ 3ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ ܇ ܪܪܓܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܣܒܬ ܒܪܝܬܐ ܇ ܡܦܝܣܐ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܘܐܘܬܒܗ̇ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܇ ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ
IsaacNin:memColl ܚܕܐ ܕܢܬܩ̇ܪܒ ܬܙܠܓ ܡܢܗ̇ ܐܬܐ ܕܚܘܒܗ ܚܡܝܡܐ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ ܟܠ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܘܡܦܬ̇ܟܬܐ ⁵ܕܥܒܝܕܢ̈ ܠܗ ܠܘܬܢ· ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ
IsaacNin:memColl ܦ̇ܝܫܐ . ܠܘ ܠܡ ܓܝܪ ܨܒܘܬܐ ܗܝ ܕܨܝܕ ܡܢܬܢܝܬܐ̈ ܝ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܫܬ̇ܡܫ . ܗ̇ܘܐ ܓܝܪ ܐܡܬܝ ܕܐܦܠܐ ܡܢܬܐ ܡܢ